ค้นหาอย่างละเอียด

Close Search

กองทัพเรือกับการวางแผนและการพัฒนา

ผู้เขียน         :

ชนิดเนื้อหา :

การวางแผนและพัฒนาองค์การถือเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน กองทัพเรือก็เป็นองค์การหนึ่งที่มีโครงสร้างและภารกิจตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติจัดส่วนราชการ ซึ่งต้องมีการพัฒนาด้วยเช่นกัน

เหตุใดองค์การจึงต้องมีการพัฒนา นี่คือคำถามข้อแรก คำตอบในทรรศนะของผู้เขียน ก็คือ ปัจจุบันเป็นยุคที่เรียกกันว่า “โลกาภิวัตน์” (GLOBALIZATION) เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร โลกมีการแข่งขันกันทุกด้านที่ค่อนข้างรุนแรงและไร้กฎเกณฑ์ เพราะทุกฝ่ายต้องการผลประโยชน์ เพื่อความอยู่รอดของตน โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบและความถูกต้อง เมื่อเกิดการแข่งขันสูงองค์การต่าง ๆ ในทุกประเทศจึงต้องมีการพัฒนาและปรับตัวให้มีขีดความสามารถที่จะต่อสู้กับองค์การคู่แข่ง ซึ่งเป็นลักษณะของสงครามอีกรูปแบบหนึ่ง ……

กองทัพเรือกับการวางแผนและการพัฒนา
กองทัพเรือกับการวางแผนและการพัฒนา
04 นาวิกศาสตร์ กย 2546_กองทัพเรือกับการวางแผนและการพัฒนา_9.pdf
375.7 KiB
357 Downloads
Details...