ค้นหาอย่างละเอียด

Close Search

การไปสังเกตุการณ์การปฏิบัติงานในทะเล

สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง (สรส.) เป็นสถาบันหลักของกองทัพเรือที่ให้การศึกษาอบรมให้กับข้าราชการชั้นสัญญาบัตรในกองทัพเรือ(ทร.)เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับกำลังพลให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งความรับผิดชอบและประโยชน์ต่อ ทร.ดังนั้น เพื่อให้ข้าราชการที่มารับการศึกษาที่ สรส. ได้รับทราบถึงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามประสงค์ของทร. สรส.จึงได้เรียนเชิญผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) มาบรรยายพิเศษ เมื่อ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเข้าใจถึงความประสงค์ของท่านผู้บัญชาการทหารเรือในการผลักดันให้ ทร.ไปสู่จุดหมายตามที่ต้องการ ในการนี้ ผบ.ทร.ได้เล็งเห็นว่าในการเปิดการศึกษาหลักสูตรของวิทยาลัยการทัพเรือนั้น มีนักศึกษาส่วนหนึ่งที่เป็นข้าราชการที่มาจากหน่วยนอก ทร. เช่น กองทัพบก(ทบ.) กองทัพอากาศ(ทอ.) ข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ และนักธุรกิจภาคเอกชน มารับการศึกษาด้วย ซึ่งในอนาคตนักศึกษาเหล่านี้จะเจริญเติบโตในหน้าที่การงานเป็นผู้บริหารระดับสูง ทั้งในหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน การเข้ามารับการศึกษาในวิทยาลัยการทัพเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง(วทร.สรส.) จึงเป็นการได้รับรู้ถึงความสำคัญของสมุททานุภาพของประเทศไทย ซึ่งเป็นผลประโยชน์ของชาติที่สำคัญอย่างยิ่งยวด ……

การไปสังเกตุการณ์การปฏิบัติงานในทะเล
การไปสังเกตุการณ์การปฏิบัติงานในทะเล
การไปสังเกตุการณ์การปฏิบัติงานในทะเล มีค 2551.pdf
827.1 KiB
99 Downloads
Details...