ค้นหาอย่างละเอียด

Close Search

ก้าวสู่ปีที่ ๙๒ ของกรมจเรทหารเรือ จะมุ่งสู่การเป็นหน่วยตรวจสอบและประเมินผลด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย

ผู้เขียน         :

นายพลเรือตรี พระเจ้าพี่ยาเธอกรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (พระยศในขณะนั้น) เข้ารับราชการในกรมทหารเรือ ในตำแหน่งจเรทหารเรือ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พุทธศักราช 2460 ทรงเป็นจเรทหารเรือพระองค์แรกที่ทรงริเริ่มกิจการของกรมจเรทหารเรือ จนเป็นแบบอย่างที่ดีมาถึงปัจจุบัน ตั้งแต่อดีตเป็นต้นมา กรมจเรทหารเรือ (จร.ทร.) มีผู้บังคับบัญชารวมทั้งสิ้น 44 ท่าน ผู้บังคับบัญชาแต่ละท่านได้มีแนวทางในการตรวจและประเมินผล…