ค้นหาอย่างละเอียด

Close Search

จดหมายเหตุ เรื่อง การเดินทางไปราชการประเทศญี่ปุ่น(ตอนที่ 1) มค 2551

ผู้เขียน         :

ชนิดเนื้อหา :

พลเรือเอก อุฬาร มงคลนาวิน

จดหมายเหตุเรื่อง การเดินทางไปราชการประเทศญี่ปุ่นกับ  “เรือเดินสมุทร” นับเป็นเหตุการณ์สำคัญตอนหนึ่งในชีวิตราชการทหารเรือของ นาวาโท พระมงคลนาวาวุร สมัยเมื่อมียศเป็น นายเรือโท ทั๊งนี้เทราะเปีนการเดินทางไปปฎิบัติราชการที่สำคัญให้
กับประเทศชาติ ในยามสงครามด้วยเรือสินคัารุ่นเก่าล้าสมัยไม่มี เครื่องมือเครื่องใช้ในการเดินเรือ เหมือนปัจจฺบันซึ่งนับว่าเสี่บงอันตรายอย่างมาก