ค้นหาอย่างละเอียด

Close Search

รูปโฉมใหม่ของการปฎิรูประบบราชของกองทัพเรือ

ผู้เขียน         :

ชนิดเนื้อหา :

ความเป็นมา

เมื่อ ๑๑ พ.ค.๔๒ ได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ตามที่คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการเสนอ โดยมีเรื่องการรณรงค์เพื่อลดการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐรวมอยู่ด้วย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบรณรงค์เพื่อลดการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ซึ่งทำการวิจัยพบว่าปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นเป็นปัญหาวิกฤติระดับชาติในอันดับที่ ๓ ที่จะต้องได้รับความร่วมมือแก้ไขอย่างจริงจังจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จึงได้กำหนดเป็นนโยบายสำคัญและประกาศเป็นแผนระดับชาติการรณรงค์เพื่อลดการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐนั้น จำเป็นจะต้องสร้างความใสสะอาดเพื่อให้เกิดสภาพการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีเสียก่อน จึงได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด ที่ประกอบด้วยแผนหลัก ๓ แผน คือ ……

รูปโฉมใหม่ของการปฎิรูประบบราชของกองทัพเรือ
รูปโฉมใหม่ของการปฎิรูประบบราชของกองทัพเรือ
03 นาวิกศาสตร์ กย 2545_รูปโฉมใหม่ของการปฎิรูประบบราชของกองทัพเรือ_6.pdf
500.2 KiB
211 Downloads
Details...