ค้นหาอย่างละเอียด

Close Search

๘๗ ปี กรมอุทกศาสตร์ (ตอนที่ 1) มค 2551

ผู้เขียน         :

ชนิดเนื้อหา :

แผนที่ทางทะเลซึ่งครอบคลุมพื้นที่น่านน้ำไทยทั้งด้านอ่าวไทยและ ทะเลอันดามันกว่า 300,000 ตารางกิโลเมตร รวมทั้งข้อมูลอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ และอุตุนิยมวิทยาทางทะเล นอกจากจะมีความสำคัญต่อการปฏิบัติการทางเรือทุกสาขา ป๋องกองทัพเรือแล้วยังเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติในทะเล รวมถึงการอนุรักษและพัฒนาสกาพแวดล้อมในทะเลและชายฝั่งด้วย ตลอคระยะเวลา ๘๗  ปีที่ผ่านมากรมอุทกศาสตร์ได้รับการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเทคโนใลยี่ ด้านต่าง ๆ เจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว และกระแสโลกาภิวัฒน์ทำให้มีการตื่นตัวเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติมากยิ่งขึ้น กรมอุทกศาสตร์จึงมีความจำเป็นต้องเร่งพัฒนาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ……

 

๘๗ ปี กรมอุทกศาสตร์ (ตอนที่ 1) มค 2551
๘๗ ปี กรมอุทกศาสตร์ (ตอนที่ 1) มค 2551
๘๗ ปี กรมอุทกศาสตร์ (ตอนที่ 1) มค 2551.pdf
850.4 KiB
453 Downloads
Details...