แผนการจัดการองค์ความรู้

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
รายละเอียด
หมวดหลัก: เว็บเพจ
สร้างเมื่อ วันเสาร์, 18 มิถุนายน 2554 13:38
อัพเดตล่าสุดเมือ วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2556 23:59
เผยแพร่เมื่อ วันเสาร์, 18 มิถุนายน 2554 13:38
เขียนโดย editor
ฮิต: 21695

การจัดการความรู้ของสำนักงานราชนาวิกสภา

 02_chain_line_400x50_opt6

จากวิสัยทัศน์ด้านการจัดการความรู้ของ ยศ.ทร. ที่ว่า “กรมยุทธศึกษาทหารเรือจะเป็นองค์กรที่มีการจัดการความรู้ครบถ้วนตามกระบวนการการจัดการความรู้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๔๘” สามารถนำมากำหนดเป็นวิสัยทัศน์ด้านการจัดการความรู้ขอ สน.รนภ.ยศ.ทร.ได้ว่า

“สำนักงานราชนาวิกสภาจะเป็นองค์กรที่มีการจัดการความรู้การบริการความรู้ด้านจัดทำวารสารครบถ้วนตามกระบวนการการจัดการความรู้ ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘”

ซึ่งจากวิสัยทัศน์ดังกล่าวสามารรถนำมากำหนดเป้าหมาย ได้ดังนี้

๑.      กำลังพลภายใน สน.รนภ.ยศ.ทร. มีวัฒนธรรมการทำงานที่สนับสนุนการจัดการความรู้

๒.      มีระบบการจัดการความรู้ด้านการจัดทำวารสารที่สมบูรณ์

๓.      กำลังพลภายใน สน.รนภ.ยศ.ทร. สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้เป็นทีม และเรียนรู้ร่วมกันในองค์กร

๔.      มีเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนที่สมบูรณ์ เพื่อเป็นศูนย์การความรู้เสมือน

 pic1

จากแผนผังการบ่งชี้องค์ความรู้ของ สน.รนภ.ยศ.ทร. สามารถกำหนดเป็นแผนงานได้ ๒ แผนงาน ได้แก่

๑.      แผนการจัดการความรู้ด้านกระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)ประกอบด้วยกิจกรรมจำนวน ๒ กิจกรรม ได้แก่ การอบรม/บรรยาย และการจัดนิทรรศการ

๒.      แผนการจัดการความรู้ด้านกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) ประกอบด้วยกิจกรรมจำนวน ๑ กิจกรรม ได้แก่ การถอดองค์ความรู้จากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำนิตยสารนาวิกศาสตร์

ซึ่ง สน.รนภ.ยศ.ทร. ได้ดำเนินการจัดทำเป็นแผนการดำเนินการ รายละเอียดตามอนุผนวก

02_chain_line_400x50_opt6