ปกนาวิกศาสตร์  

 • ปกเดือนพฤษภาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2541.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2557.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2541.jpg
 • ปกเตือนเมษายน_2542.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2559.jpg
 • april_2557.jpg
 • ปกเตือนมีนาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2540.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2540.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2541.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2557.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2558.jpg
 • august_2556.jpg
 • january_2556.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2541.jpg
 • ปกเตือนตุลาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2540.jpg
 • may_2556.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2558.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2558.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2557.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2557.jpg
 • march_2556.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2558.jpg
 • ปกเตือนพฤศจิกายน_2542.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2541.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2541.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2557.jpg
 • ปกเตือนพฤษภาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2559.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2540.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2557.jpg
 • september_2556.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2559.jpg
 • ปกเตือนธันวาคม_2542.jpg
 • June_2557.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2557.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2558.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2541.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2558.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2557.jpg
 • ปกเตือนกุมภาพันธ์_2542.jpg
 • flip_สิงหาคม_2557.jpg
 • ปกเตือนสิงหาคม_2542.jpg
 • ปกเตือนมกราคม_2542.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2559.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2540.jpg
 • february_2556.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2540.jpg
 • flip_กรกฎาคม_2557.jpg
 • ปกเตือนมิถุนายน_2542.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2559.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2541.jpg
 • ปกเดิอนมิถุนายน_2557.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2540.jpg
 • october_2556.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2541.jpg
 • ปกเตือนกรกฎาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2540.jpg
 • ปกเดิอนสิงหาคม_2557.jpg
 • july_2556.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2559.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2558.jpg
 • ปกเตือนกันยายน_2542.jpg
   

รายการหลัก  

   

เว็บเพจ

นาวิกศาสตร์ พ.ศ.2559

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด

 

นาวิกศาสตร์ พ.ศ.2559

 
 
     

ประกาศผลประกวดคำขวัญนิตยสารนาวิกศาสตร์

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด
ประกาศผลประกวดคำขวัญนิตยสารนาวิกศาสตร์
ตามที่ ราชนาวิกสภา จัดให้มีการประกวดคำขวัญประจำนิตยสารนาวิกศาสตร์ นั้น คณะกรรมการและที่ปรึกษาราชนาวิกสภาฯ  พิจารณาให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ ๕ หัวข้อ ๆ ละ ๒๐ คะแนน (การสื่อความหมาย  มีความคิดสร้างสรรค์  ใช้ภาษากะทัดรัดชัดเจน  มีความไพเราะสละสลวย
และเหมาะสมกับการนำไปใช้งาน) และตัดสินผลการพิจารณารางวัล ดังนี้
 • รางวัลชนะเลิศ คำขวัญ “คลังความรู้ คู่ราชนาวี”  ของ  น.ท.หญิง จะรุวรรณ์ พาณิชยเดช สังกัด รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ได้คะแนนร้อยละ ๘๓.๔๗  รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ คำขวัญ “สาระน่ารู้ คู่ราชนาวีไทย” ของ พ.จ.อ.โสธร สันดวง สังกัด พร. ได้คะแนนร้อยละ ๘๑.๙๔  รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ คำขวัญ “สายธารแห่งความรู้ คู่ราชนาวี” ของ น.อ.ครรชิต เชื้อวงษ์  สังกัด กพ.ทร. ได้คะแนนร้อยละ ๗๙.๘๘ รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท

 กำหนดมอบรางวัลในวันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน ๕๘ เวลา ๑๑๐๐ ที่ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารราชนาวิกสภา

ถ่ายทอดเสียงปาฐกถาทางวิทยุเสียงจากทหารเรือ

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด

ราชนาวิกสภาขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงปาฐกถา
เรื่อง "ศรชล. : ความคาดหวังและบทบาทที่ปรับเปลี่ยน"
ทางวิทยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.)
ในวันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

 
   
ส.ทร.วังนันทอุทยาน FM 88.5 MHz 
  

ส.ทร.วังนันทอุทยาน FM 93 MHz

 
ส.ทร.วังนันทอุทยาน FM 106 MHz
   
   
   

หมวดหมู่รอง

 • ราชนาวิกสภา
  จำนวนเนื้อหา:
  7
 • นิตสารนาวิกศาสตร์
  จำนวนเนื้อหา:
  81
 • ส่งเสริมความรู้
  จำนวนเนื้อหา:
  5
 • กิจการอารารราชนาวิกสภา
  จำนวนเนื้อหา:
  5
 • แผนที่ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์

  แผนที่ยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖

  สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

  ๑. วิสัยทัศน์

  สำำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (สนง.รนภ.บก.ยศ.ทร.) กำหนดวิสัยทัศน์ว่า

  "สนง.รนภ.บก.ยศ.ทร. จะเป็นหน่วยงานที่ผลิตนิตยสารนาวิกศาสตร์ที่มีคุณภาพเทียบเท่านิตยสารแบบเดียวกันของเหล่าทัพอื่น"

   

  ๒. พันธกิจ

  - ผลิตนิตยสารนาวิกศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการศึกษา และเผยแพร่วิชาการแก่นายทหาร

  - จัดงานปาฐกถาเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นายทหารได้พบปะปราศรัย แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน

   

  ๓. เป้าประสงค์

  - นิตยสารนาวิกศาสตร์ได้คุณภาพเทียบเท่านิตยสารใกล้เคียงของเหล่าทัพอื่น

  - การปาฐกถาประจำปี ได้รับการตอบรับในทางที่ดีจากมวลหมู่สมาชิก

   

  ๔. วัตถุประสงค์

  - เพื่อให้นิตยสารนาวิกศาสตร์ สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา และเผยแพร่วิชาการแก่นายทหาร

  - เพื่อให้การปาฐกถาประจำปี เป็นงานที่นายทหารได้พบปะปราศรัย แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน

   

  ๕. แผนที่ยุทธศาสตร์

  สนง.รนภ.บก.ยศ.ทร. ได้ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์กลยุทธ์หลัก ที่มาของวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของ สนง.รนภ.บก.ยศ.ทร.

  และทำการศึกษาแผนที่ยุทธศาสตร์ของ ทร. และ ยศ.ทร.

   

  ๖. ยุทธศาสตร์

  สามารถกำหนดเป็นยุทธศาสตร์หลักได้ ดังนี้
   
  ๖.๑ ยุทธศาสตร์ดำเนินงานเชิงรุก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการจัดผลิตบทความของนาวิกศาสตร์
  สามารถออกไปผลิตบทความนอกสถานที่ และสามารถสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ของ ทร. ในการผลิต
  บทความ ตลอดจนการดำเนินงานเชิงรุกอื่น ๆ ที่จะช่วยให้การดำเนินงานของนิตยสารนาวิกศาสตร์มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น

  ๖.๒ ยุทธศาสตร์ปรับปรุงการดำเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและออกข้อกำหนดแนวทางการเขียนบทความ
  และการจ้างหน่วยงานมืออาชีพสนับสนุนการทำงานที่เกินขีดความสามารถในการทำของกำลังพล

  ๖.๓ ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ สนง.รนภ.บก.ยศ.ทร. มีระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์
  สนับสนุนการปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการทำนิตยสารนาวิกศาสตร์
  ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อรองรับการทำงานในอนาคต

  ๖.๔ ยุทธศาสตร์พัฒนากำลังพลรองรับการทำงาน โดยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลสามารถทำงานทดแทนกันได้
  และมีฐานข้อมูลด้านกำลังพลให้ตรงตามสมรรถนะ ตลอดจนกำลังพลที่มีความรู้ความสามารถในการผลิตนิตยสารนาวิกศาสตร์

   

  ๗. กลยุทธ์

  จากยุทธศาสตร์ สนง.รนภ.บก.ยศ.ทร. สามารถดำเนินการกำหนดกลยุทธ์ได้ ดังนี้

  ๗.๑ ยุทธศาสตร์ดำเนินงานเชิงรุก ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์

   - SO1 จัดชุดเคลื่อนที่ทำบทความหรือสกู๊ปข่าวนอกสถานที่
   - SO2 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงนาวิกศาสตร์
   - WT3 จัดทำแบบสอบถามความต้องการปรับปรุงนาวิกศาสตร์และหัวข้อปาฐกถา


  ๗.๒ ยุทธศาสตร์ปรับปรุงการดำเนินงาน ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์

   - ST1 ปรับแนวทางการเขียนบทความ
   - WO3 ออกข้อกำหนดแนวทางการเขียนบทความ
   - WT1 จ้างบริษัทฯภายนอก สนับสนุนการทำนาวิกศาสตร์ให้ทันสมัย น่าอ่าน
   - WT2 จัดหาหนังสือนิตยสารสนับสนุนกองบรรณาธิการ ฯ
   - ST3 ประชาสัมพันธ์ให้กำลังพลทราบถึงการปาฐกถา

  ๗.๓  ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์

   - ST2 จัดหาระบบสารสนเทศและอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน
   - WO2 ปรับปรุงระบบสารสนเทศสนับสนุนการทำนาวิกศาสตร์

  ๗.๔  ยุทธศาสตร์พัฒนากำลังพลรองรับการทำงาน ประกอบด้วย ๑ กลยุทธ์ 

   - WO1 การส่งกำลังพลเข้ารับการศึกษาอบรมโปรแกรมทำวารสาร

   

  จำนวนเนื้อหา:
  2
 • ปาฐกถา
  ราชนาวิกสภา ขอเชิญฟังการแสดงปาฐกถาของราชนาวิกสภา

  ประจำปี ๒๕๕๔
  ดำเนินการโดย สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ

  กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
  หัวข้อ

  "ปัญหาเขตแดนทางบกและทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชา"
   

  ในวันอังคาร ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔

  เวลา ๐๘๐๐ น. – ๑๒๐๐ น.

  ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ

  ผู้แสดงปาฐกถา

  พลเรือเอก ถนอม เจริญลาภ
   
  พลโท นพดล โชติศิริ
  อดีตเจ้ากรมอุทกศาสตร์
   
  เจ้ากรมแผนที่ทหาร
  คุณธัชยุทธ  ภักดี
  รองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ
   

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนที่นี่

  กรุณาส่งแบบลงทะเบียนของท่านมาทางโทรสาร หมายเลข ๐๒๔๗๕๔๙๙๘ หรือ
  อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔
  ยืนยันการลงทะเบียน/สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ
  น.ท.หญิง แสงแข โตษยานนท์ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒๔๗๕๔๙๙๘ , ๐๒๔๗๕๔๘๓๓
  ในวันและเวลาทำการปกติ

   

  จำนวนเนื้อหา:
  4
 • flipping_ebook
  จำนวนเนื้อหา:
  6
   

ผู้ที่กำลังออนไลน์

มี 16 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

จำนวนผู้เข้าชมบทความ

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1661668
   

สถิติผู้เยี่ยมชม

1014462
วันนี้วันนี้171
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้457
เดือนนี้เดือนนี้15234
All_DaysAll_Days1014462
   
© สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700 webmaster@rtni.org โทร.0-2475-4869

เข้าสู่ระบบ

   

สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   โทร.0-2475-4869