ปกนาวิกศาสตร์  

 • ปกเดือนกรกฎาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2541.jpg
 • ปกเตือนตุลาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2558.jpg
 • august_2556.jpg
 • ปกเตือนมีนาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2541.jpg
 • october_2556.jpg
 • january_2556.jpg
 • ปกเดิอนมิถุนายน_2557.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2541.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2558.jpg
 • ปกเตือนกรกฎาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2540.jpg
 • july_2556.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2540.jpg
 • ปกเดิอนสิงหาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2557.jpg
 • ปกเตือนธันวาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2557.jpg
 • ปกเตือนมกราคม_2542.jpg
 • ปกเตือนสิงหาคม_2542.jpg
 • ปกเตือนกันยายน_2542.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2559.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2559.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2557.jpg
 • ปกเตือนกุมภาพันธ์_2542.jpg
 • ปกเตือนพฤศจิกายน_2542.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2557.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2557.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2540.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2557.jpg
 • ปกเตือนเมษายน_2542.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2540.jpg
 • June_2557.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2540.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2558.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2559.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2541.jpg
 • flip_สิงหาคม_2557.jpg
 • april_2557.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2541.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2558.jpg
 • march_2556.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2557.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2540.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2558.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2540.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2559.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2558.jpg
 • september_2556.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2559.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2557.jpg
 • february_2556.jpg
 • may_2556.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2558.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2541.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2559.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2541.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2558.jpg
 • ปกเตือนมิถุนายน_2542.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2558.jpg
 • flip_กรกฎาคม_2557.jpg
 • ปกเตือนพฤษภาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2557.jpg
   

ราชนาวิกสภา

การประกวดบทความ ประจำปี 2559

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด
                     
 

      ราชนาวิกสภาจัดทำโครงการประกวดบทความ ประจำปี ๒๕๕๙  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้กำลังพล ทร. (ไม่จำกัดชั้นยศ) ตลอดจน
นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป ซึ่งไม่เคยเขียนบทความลงตีพิมพ์ในนิตยสารนาวิกศาสตร์ ได้เขียนเอกสารบทความ
โดยมีการนำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริง มีเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 
           ๑. ขอบเขตเนื้อหาของบทความ มีกรอบการเขียนบทความดังนี้  
 

            ๑.๑ แนวทางการสร้างภาพลักษณ์ของ ทร.

 
 

            ๑.๒ แนวทางการพัฒนา ทร. ในอนาคต

 
              ๑.๓ ความภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ใน ทร.  
          ๒. การส่งบทความ ให้ส่งเป็นเอกสาร พร้อมรูปภาพ พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด ขนาดหน้ากระดาษ เอ๔ โดยใช้ตัวอักษรแบบ TH SarabanPSK ขนาด ๑๖ พอยท์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ หน้า และไม่เกิน ๑๕ หน้า และจัดทำเป็นไฟล์บรรจุบนแผ่นซีดีรอม จำนวนอย่างละ ๑ ชุด โดยระบุชื่อผู้เขียน ตำแหน่ง สังกัด หรือที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ส่งบทความได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่ กองบรรณาธิการ นิตยสารนาวิกศาสตร์ สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถ.อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐  
 

        ๓. กำหนดส่งบทความ ตั้งแต่ ๒๙ – ๓๑ ส.ค.๕๙

 
          ๔. การพิจารณาตัดสิน การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นสิ้นสุด และประกาศผลการประกวดในวันศุกร์ที่ ๑๖ ก.ย.๕๙ ทางเว็บไซต์ www.rtni.org/th/ หรือฝ่ายเลขานุการฯ จะเป็นผู้แจ้งผลการตัดสินให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลทราบเพื่อดำเนินการรับรางวัลต่อไป  
          ๕. รางวัลการประกวดบทความมีจำนวน ๕ รางวัล ดังนี้  
                 ๕.๑ รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร  
                 ๕.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร  
                 ๕.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร  
                 ๕.๔ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ เงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร  
                 ๕.๕ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๔ เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร  
        ผู้ที่ประสงค์จะส่งบทความเข้าประกวด  สามารสอบถามรายละเอียดเพิ่มที่ หมายเลข ๕๓๐๗๒ หรือ ๕๔๘๖๘ และ ๕๐๙๙๘  
                            โครงการประกวดบทความ                                               ประกาศราชนาวิกสภา

หนังสือ ๑๐๐ ปี ราชนาวิกสภา

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด

 

ตอนที่ ๑ "๑๐๐ ปีราชนาวิกสภาความภาคภูมิใจของราชนาวีไทย"
บทที่ ๑ กำเนิดราชนาวิกสภา
บทที่ ๒ ที่ทำการราชนาวิกสภา
บทที่ ๓ นายพลเรือเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร : ราชนาวิกสภาและเสนาธิการทหารเรือ
บทที่ ๔ นายพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กับราชนาวิกสภา
บทที่ ๕ แม่น้ำเจ้าพระยาไม่เคยขาดสาย
ตอนที่ ๒ เกียรติยศ แห่ง ราชนาวี
ตอนที่ ๓ ราชนาวิกสภาปัจจุบัน และ อนาคต

ประวัติความเป็นมา

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด

ประวัติ “ราชนาวิกสภา”

ราชนาวิกสภาตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๔๕๙ โดยคำสั่งกระทรวงทหารเรือ โดยมีจอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้า
บริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต เสนาบดีกระทรวงทหารเรือ เป็นผู้ลงนามในคำสั่ง เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๔๕๘ โดยในสมัยแรกก่อตั้งทรงรับเป็นผู้อำนวยการพิเศษและเป็นสภาปถัมภก และ พลเรือเอก พระเจ้าบรม -วงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงรับเป็นผู้อำนวยการ

ความมุ่งหมายในการจัดตั้ง

เพื่อใช้เป็นสถาบันส่งเสริมการศึกษา และเผยแพร่วิชาการแก่นายทหาร และเพื่อให้นายทหารได้พบปะปราศรัย แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร ทั้งนี้โดยให้ราชนาวิกสภาอยู่ในความปกครองของกรมเสนาธิการทหารเรือ โดยตั้งตำแหน่ง บรรณารักษ์ ๑ นาย ปฏิคม ๑ นาย และผู้ช่วยพลทหารรับใช้ตามอัตรา และเสนาธิการทหารเรือมีอำนาจที่จะสั่งนายทหารเป็นกรรมการอำนวยการราชนาวิกสภา หรือเป็นกรรมการพิเศษเฉพาะการใดการหนึ่งของราชนาวิกสภา โดยจำนวนกรรมการ คณะหนึ่งไม่เกิน ๕ คน และราชนาวิกสภานี้ ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (หลักฐานสอบจากกองพระธรรมนูญ)

สถานที่ตั้งของราชนาวิกสภาอยู่ทางริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก เดิมเป็นบ้านของ พระอินทรเทพ (ทัพ) ภายหลังตกเป็นของพระคลังข้างที่ กองทัพเรือได้เริ่มเช่ามาตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๔๓ โดยเช่าจาก สำนักงาน ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ พื้นที่ ๒๔๑.๙๓ ตารางวา เสียค่าเช่าปีละ ๓๐๐.- บาท 

ปัจจุบัน อาคารราชนาวิกสภา เป็นที่ตั้งของสำนักงานราชนาวิกสภา ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารเรือ และทำหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้กับราชนาวิกสภา โดยมีหน้าที่อยู่ ๒ ประการ คือ การปาฐกถา และกิจการนาวิกศาสตร์ สำหรับการบริหารงานของราชนาวิกสภานั้น กองทัพเรือได้แต่งตั้ง คณะกรรมการราชนาวิกสภา โดยคณะกรรมการนี้ประกอบด้วยนายกกรรมการ ๑ ท่าน รองกรรมการ ๑ ท่าน และกรรมการอีก ๑๓ ท่าน

อาคารราชนาวิกสภา

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด

อาคารราชนาวิกสภา

    อาคารราชนาวิกสภา เป็นอาคารแบบตะวันตก 2 ชั้น ก่ออิฐถือปูน มีไม้ประกอบ ผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันด้านหน้า (ด้านยาว) ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตรงกับหมู่พระมหาปราสาทของพระบรมมหาราชวัง ฟากตรงข้ามของแม่น้ำ ตัวอาคารชั้นล่าง ในปัจจุบันเป็น ที่ทำการของราชนาวิกสภา ประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และห้องสมุดกลางกองทัพเรือ ส่วนชั้นบน ประกอบด้วย ห้องสมุด พลเรือเอกสินธุ์ กมลนาวิน ห้องอาหารนายทหารสัญญาบัตร และห้องประชุมราชนาวิกสภา ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดการประชุม สัมมนา และงานจัดเลี้ยง ระเบียงขนาดใหญ่ทางด้านหน้าอาคารที่ชั้นบนนี้ ได้เคยใช้เป็นสถานที่รับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อประทับทอดพระเนตรริ้วขบวนพยุหยาตราทางชลมารคมาแล้ว
         อาคารนี้แต่เดิมไม่มีระเบียงด้านหน้าเช่นในปัจจุบันนี้ แต่ได้มาถูกต่อเติมในราว ก่อน พ.ศ.2474เพื่อร่วมฉลองกรุงเทพ ฯ 150 ปี โดย นาวาตรี หลวงวัฒนประดิษฐ์ (รวย วัฒนประดิษฐ์) เป็นผู้ออกแบบในความควบคุมของหลวงบรรเจิดเรขกรรม (ชม ภิรมย์) ซึ่งได้มีการทำบันไดทางขึ้นหลักที่กึ่งกลางของอาคารใหม่เพื่อความสง่างาม แทนที่บันไดชุดเดิมในคราวนี้ด้วย บันไดนี้เขียนแบบโดย ศาสตราจารย์ พลเรือตรี สมภพ ภิรมย์ ปูชนียบุคคลแห่งวงการสถาปัตยกรรมไทย ขณะดำรงตำแหน่งเป็นเด็กฝึกงานเขียนแบบในแผนกนวกรรม กรมยุทธโยธาทหารเรือ โดยลักษณะสถาปัตยกรรมที่ต่อเติมคงมีอิทธิพลรูปแบบเรอเนสซองส์ แต่ได้มีการผสมผสาน และประยุกต์ให้ เรียบง่ายขึ้น ทั้งชั้นล่าง และชั้นบน มีระเบียงยาว ตลอดความยาวของตัวอาคาร

              ด้านหน้าตัวอาคารชั้นล่างทำเป็นอาเขต (ARCADE) ก่ออิฐถือปูน มีเสาเป็นระยะ พื้นระเบียงชั้นล่างทั่วไป ตกแต่งด้วยกระเบื้องซีเมนต์ลายดอกไม้ประยุกต์ เหนือประตูแต่ละประตูมีการเจาะช่องลมเป็นซี่ ๆ แลดูงดงาม ตามแนวตั้ง ผนังห้องด้านนอกมีเสาติดผนังคอนกรีต เพื่อช่วยในการรับน้ำหนัก พื้นระเบียงชั้นบนเป็นช่วง ๆ ต่อมาภายหลังได้มีการทำพนักระเบียง ก่ออิฐถือปูนทึบทุกช่วงเสาด้านหน้าอาคาร และมีการยกระดับพื้นห้องชั้นล่าง ขึ้นสูงจาก ระเบียง ๑ ขั้นบันได เพื่อกันน้ำท่วมล้นเข้าอาคาร กึ่งกลางของตัวอาคารชั้นล่าง มีบันไดตรงขึ้นไป ก่อนที่จะแยกออกเป็นสองทางเพื่อขึ้นสู่ระเบียงชั้นบน โดยทางซ้ายมือแยกขึ้นไปยังห้องสมุด พลเรือเอกสินธุ์ ฯ และห้องอาหารนายทหารสัญญาบัตร ทางขวามือแยกขึ้นไปยังห้องประชุมราชนาวิกสภา ที่ผนังชานพักบันไดมีการทำช่องกระจก ประดับตราสัญลักษณ์ราชนาวิกสภา เหนือประตูและหน้าต่างของห้องต่าง ๆ ของชั้นบนมีการฉลุเป็นลวดลายพันธุ์พฤกษาแบบประดิษฐ์ เหนือขึ้นไป ทำเป็นเกล็ดไม้ระบายอากาศ นอกจากนี้ ที่ห้องชั้นล่างห้องสุดท้าย ด้านทิศใต้ ยังมีบันไดขึ้นสู่ระเบียงชั้นบนได้อีกทางหนึ่ง บันไดนี้มีกล่องไม้ ฝาเลื่อนและ บานประตูขนาดเล็ก สามารถปิดเปิดควบคุมไม่ให้คน ขึ้นลงจากชั้นบนได้
              ที่ปลายอาคารทั้ง 2 ด้าน เหนือระเบียงชั้นบนมีการทำ หอคอยประดับ โดยหอคอยด้านทิศเหนือมี บันไดเวียนสามารถขึ้นลงได้ หอคอยทั้ง 2 ด้านนี้มี การเจาะช่องแสงพิเศษรูปวงกลมปั้นปูนรูปห่วงยางชูชีพเป็นกรอบ ที่กึ่งกลาง ด้านหน้าอาคารระดับเดียวกับแนวดาดฟ้า ทำเป็นแผงกระจังคอนกรีต ประดับปูนปั้นเป็นตัวอักษรสีทองข้อความบอกนามอาคาร ราชนาวิกสภา ถัดจากดาดฟ้า ที่คลุมระเบียงชั้นบนเป็นหลังคาของตัวอาคารทรงปั้นหยา (HIP ROOF) มุงด้วยกระเบื้องสีแดง โครงสร้าง ภายในเป็นโครงถัก (TRUSS) ไม้เนื้อแข็ง 

คณะกรรมการราชนาวิกสภา

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด

 

รายนามคณะกรรมการราชนาวิกสภา ประจำปี ๒๕๖๐

 

 

     
     
 
พลเรือโท ช่อฉัตร กระเทศ
นายกกรรมการ/เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ
 
     
     
 
พลเรือตรี วินัย วิรัชกุล
รองนายกกรรมการ/รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ
 
     
พลเรือตรี โสภณ รัตนสุมาวงศ์
รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ กรรมการ
     
พลเรือตรี สุทธิไชย  รังสิโรดม์โกมล
เจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ กรรมการ
     
พลเรือตรี เธียรศิริ มนต์ไตรเวศย์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
กรรมการ
     
พลเรือตรี รัษฎางค์ ธีรเนตร
รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กรรมการ
     
พลเรือตรี สุชา เคี่ยมทองคำ
เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ กรรมการ
     
พลเรือตรี พงศชาญ เพ็ชรเทศ
เลขานุการกองทัพเรือ
กรรมการ
     
พลเรือตรี กิตติพงศ์ รุมาคม
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ กรรมการ
     
พลเรือตรี เชาว์ น้อยภารา
รองเจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ กรรรมการ
     
พลเรือตรี นิกิตติ์ ฑีร์ฆะยศ
ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กรรมการ
     
พลเรือตรี เกรียงไกร อนันตศานต์
รองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ กรรมการ
     
พลเรือตรี วินัย  มณีพฤกษ์ รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ กรรมการ
     
พลเรือตรี ทรงวุฒิ  บุญอินทร์ เจ้ากรมสารบรรณทหารเรือ
กรรมการ
     
นาวาเอก รวมพล อินทร์ชุม
ผู้อำนวยการสำนักงานราชนาวิกสภา
กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
กรรมการและเลขานุการ
     
เรือเอก สุพจน์ บัวดิศ
นายทหารฝ่ายการเงิน สำนักงานราชนาวิกสภา
กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
เหรัญญิก

 

 

   

ผู้ที่กำลังออนไลน์

มี 22 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

จำนวนผู้เข้าชมบทความ

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
901284
   

สถิติผู้เยี่ยมชม

457409
วันนี้วันนี้109
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้555
เดือนนี้เดือนนี้10485
All_DaysAll_Days457409
   
© สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700 webmaster@rtni.org โทร.0-2475-4869

เข้าสู่ระบบ

   

สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   โทร.0-2475-4869