ปกนาวิกศาสตร์  

 • ปกเดือนกันยายน_2558.jpg
 • flip_สิงหาคม_2557.jpg
 • october_2556.jpg
 • february_2556.jpg
 • july_2556.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2558.jpg
 • april_2557.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2540.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2559.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2557.jpg
 • march_2556.jpg
 • ปกเตือนกรกฎาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2541.jpg
 • ปกเตือนกุมภาพันธ์_2542.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2559.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2540.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2558.jpg
 • ปกเตือนพฤษภาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2541.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2557.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2541.jpg
 • august_2556.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2540.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2559.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2541.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2557.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2540.jpg
 • ปกเดิอนมิถุนายน_2557.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2559.jpg
 • ปกเตือนมิถุนายน_2542.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2557.jpg
 • June_2557.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2557.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2558.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2540.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2541.jpg
 • ปกเตือนเมษายน_2542.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2541.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2540.jpg
 • ปกเตือนสิงหาคม_2542.jpg
 • ปกเตือนธันวาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2558.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2540.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2541.jpg
 • ปกเตือนมกราคม_2542.jpg
 • january_2556.jpg
 • september_2556.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2557.jpg
 • may_2556.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2540.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2558.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2559.jpg
 • ปกเตือนตุลาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2557.jpg
 • ปกเตือนมีนาคม_2542.jpg
 • ปกเตือนพฤศจิกายน_2542.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2540.jpg
 • flip_กรกฎาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2541.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2557.jpg
 • ปกเตือนกันยายน_2542.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2558.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2558.jpg
 • ปกเดิอนสิงหาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2559.jpg
   

นิตสารนาวิกศาสตร์

บทความดีเด่นรางวัล พลเรือเอก กวี สิงหะ

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด

รางวัลบทความดีเด่น “พลเรือเอก กวี สิงหะ”


      รางวัล “พลเรือเอก กวี สิงหะ” มีขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๘ โดย คุณหญิง กมลนารี สิงหะ และทายาทของ พล.ร.อ.กวี สิงหะ อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ และ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม มีความประสงค์ที่จะมอบรางวัลเป็นเงินสดจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล ให้แก่ผู้เขียนบทความที่ลงพิมพ์เผยแพร่ในนิตยสารนาวิกศาสตร์ และได้รับการคัดเลือกให้เป็นบทความดีเด่นประจำปีแต่ละปี เพื่อเป็นการระลึกถึง พลเรือเอก กวี สิงหะ โดยให้นำบทความที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบทความดีเด่น ลงพิมพ์เผยแพร่ในนาวิกศาสตร์ฉบับประจำเดือน พ.ค. ของปีถัดไป ซึ่งเป็นเดือนเกิดและถึงแก่อนิจกรรมของ พลเรือเอก กวี สิงหะ

ครั้งที่ พ.ศ. เรื่อง ผู้เขียน
๒๕๓๘ ไม้จิ้มฟันยันเรือรบ ตอน "ข้ามตะนาวศรี" พล.ร.ท.พัน  รักษ์แก้ว
๒๕๓๙ เรือดำน้ำพันธมิตรรุกรานน่านน้ำไทยในสงครามโลก ครั้งที่ ๒ พล.ร.อ.ประพัฒน์  จันทวิรัช
๒๕๔๐ เกียรติศักดิ์นักรบ ตอน แผนถล่มสหรัฐฯ  น.ท.สว่าง เจริญผล
๒๕๔๑ ประตูสู่ความมั่งคั่งและความมั่นคงของชาติ พล.ร.ท.สมบูรณ์  สุขพันธ์
๒๕๔๒ การพัฒนาโครงสร้างกำลังรบ น.อ.อมรเทพ  ณ บางช้าง
๒๕๔๓ นายทหารเรือและการคิดสร้างสรรค์ พล.ร.อ.โกมุท  กมลนาวิน
๒๕๔๔ สงครามเดี่ยว ยุทธศาสตร์คู่ บทเรียนกองทัพไทย น.อ.ยุทธนา  ฟักผลงาม
๒๕๔๕ ก๊าซธรรมชาติในทะเลเกี่ยวข้องกับสมุททานุภาพหรือ ? พล.ร.อ.สุนทร  กระเทศ
๒๕๔๖ โรงเรียนนายเรือ หลักประกันความปลอดภัยของชาติทางทะเล น.อ.จรินทร์  บุญเหมาะ
๑๐ ๒๕๔๗ ผู้นำทางทหารกับความเปลี่ยนแปลง น.อ.วรวิทย์ รังสรรค์สวัสดิ์
๑๑ ๒๕๔๘ การบริหารงานด้วยระบบสามัคคีธรรม น.อ.ทองย้อย แสงสินชัย
๑๒ ๒๕๔๙ นายทหารเรือกับความรับผิดชอบ พล.ร.อ.ไพศาล นภสินธุวงศ์
๑๓ ๒๕๕๐ แม่ทัพเรือกู้ชาติ พล.ร.อ.วสินธ์  สาริกะภูติ
๑๔ ๒๕๕๑ ผู้บังคับการเรือ พล.ร.อ.ไพศาล  นภสินธุวงศ์
๑๕ ๒๕๕๒ นายธง : เงาของผู้บังคับบัญชา พล.ร.อ.ไพศาล  นภสินธุวงศ์
๑๖ ๒๕๕๓ ใครว่าการทูตเรือปืน (Gun Boat Diplomacy) ล้าสมัย พล.ร.อ.ไพศาล  นภสินธุวงศ์
๑๗ ๒๕๕๔ ข้อคิดเห็นส่วนตัวเรื่องเรือดำน้ำ พล.ร.อ.ศุภกร  บูรณดิลก
๑๘ ๒๕๕๕ สร้างคน พล.ร.อ.สามารถ  จำปีรัตน์
๑๙ ๒๕๕๖ ขีดสมรรถนะหลักนายทหารใหม่ ทร.สหรัฐอเมริกา พล.ร.อ.ศุภกร  บูรณดิลก
๒๐ ๒๕๕๗ SEA POWER สมุททานุภาพ เนื้อหา-ความหมาย ทหารเรือไทย
ควรรู้ให้แจ้ง
พล.ร.อ.สามารถ  จำปีรัตน์
๒๑ ๒๕๕๘ หากจะมีเรือดำน้ำใช้ พล.ร.อ.ศุภกร  บูรณดิลก
๒๒ ๒๕๕๙ ดำแล้วไม่โผล่ พล.ร.ต.กรีฑา พรรธนะแพทย์
๒๓ ๒๕๖๐ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความคุ้มค่าในการประจำการเรือดำน้ำ
ของกองทัพเรือไทย
น.ส.ภิยะพรรณี  วัฒนายากร

บันทึกการฝึกครั้งสุดท้าย ตอนที่ ๑

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด

บทความเรื่อง "บันทึกการฝึกครั้งสุดท้าย" (ตอนที่ ๑)

โดย.....พลเรือเอก ศุภกร บูรณดิลก

ปีสุดท้ายของการรับราชการ ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมการฝึกกองทัพเรือ ปี พ.ศ.๒๕๕๔ โดยได้รับมอบให้ปฏิบัติหน้าที่ “หัวหน้าส่วนควบคุมการฝึกและประเมินผล” ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการวางแผน กำหนดแนวทางและควบคุมการฝึกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ทางราชการกำหนด พร้อมกับประเมินผล รายงานข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ และบทเรียนที่ได้รับจากการฝึกให้กองอำนวยการฝึกทราบ ในการนี้สำหรับการจัดทำสถานการณ์และลำดับเหตุการณ์หลักที่ใช้ในการฝึกปัญหาที่บังคับการ ซึ่งเป็นงานสำคัญในหน้าที่นั้นได้กำหนดจุดมุ่งไว้คือ นอกจากต้องสนองตอบความมุ่งหมายที่หน่วยเหนือกำหนดแล้ว การจัดทำสถานการณ์และลำดับเหตุการณ์หลักนี้ มีความต้องการให้หน่วย/ผู้รับการฝึกได้เผชิญกับภัยคุกคามที่มีขีดความสามารถสูงสุดที่เป็นไปได้ และจะต้องได้รับการฝึกตามหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติในยามสงครามพร้อมกันนั้น จะต้องมีความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญ ของการปฏิบัติกาและการตอบโต้การปฏิบัติการของข้าศึกที่จะส่งผลกระทบต่อการแพ้ชนะของสงครามและความอยู่รอดของประเทศชาติ ..........สมาชิกและผู้อ่านสามารถติดตามอ่านต่อได้ในนิตยสารนาวิกศาสตร์ ปีที่ ๙๕ เล่มที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๕

นายทหารติดตามกับการประชุม APICC

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด

นายทหารติดตามกับการประชุม APICC

โดย......นาวาตรีหญิง กันทิมา ชะระภิญโญ

ท่านเบนจามิน ดิสราเอลี Benjamin Disraeli อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักร เคยกล่าวไว้ว่าความลับของความสำเร็จในชีวิตคือ จงเตรียมตัวเองให้พร้อมเสมอสำหรับโอกาสที่กำลังมาถึง (The secret of success in life is to be ready for your opportunity when it comes) ซึ่งผู้เขียนเองก็ยึดหลักปฏิบัติเช่นนั้นเสมอมาจนเมื่อคราวที่ได้รับการประสานจากกรมแพทย์ทหารเรือให้ไปเป็นนายทหารติดตามเจ้ากรมข่าวทหารในการประชุมเจ้ากรมข่าวทหารเอเชีย-แปซิฟิก หรือ Asia-Pacific Intelligence Chiefs Conference หรือนิยมเรียกกันว่า APICC (เอ ปิก) APICC เป็นความริเริ่มของกองกำลังสหรัฐ ฯ ภาคพื้นแปซิฟิก ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเชิญเจ้ากรมข่าวทหารของประเทศในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก เข้าร่วมพบปะหารือเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการข่าวและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น บนพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางด้านความมั่นคง โดยกองกำลังสหรัฐ ฯ ภาคพื้นแปซิฟิกจะเชิญประเทศในภูมิภาค ๑ ประเทศเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม ฯ ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ ในห้วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้มีการจัดการประชุม ฯ มาแล้วรวม ๔ ครั้ง โดยมีประเทศที่เป็นเจ้าภาพร่วมกับสหรัฐ ฯ นับตั้งแต่ ครั้งที่ ๑-๔ คือ มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้และญี่ปุ่น ซึ่งในการประชุม APICC ครั้งที่ ๔ ณ กรุงโตเกียว นั้น เจ้ากรมข่าวทหาร กองกำลังสหรัฐ ฯ ภาคพื้นแปซิฟิกได้ทาบทามกรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ให้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APICC ครั้งที่ ๕ ณ กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งกองทัพไทยได้ตอบรับ และกำหนดจัดการประชุมดังกล่าวขึ้นในระหว่าง วันที่ ๑๑ - ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ฯ ..........สมาชิกและผู้อ่านสามารถติดตามอ่านต่อได้ในนิตยสารนาวิกศาสตร์ ปีที่ ๙๖ เล่มที่ ๑ เดือน มกราคม ๒๕๕๖

นาโนเทคโนโลยีนวัตกรรมที่กองทัพไม่ควรมองข้าม

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด

 

นาโนเทคโนโลยีนวัตกรรมที่กองทัพไม่ควรมองข้าม

 

โดย......สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

 

การรบ การทำสงคราม และการดูแลความสงบเรียบร้อยของประเทศเป็นหน้าที่หลักของทหาร ดังนั้นทหารจะต้องมีความพร้อมด้านกำลังรบ และอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมทั้งต้องเรียนรู้ ติดตามเทคโนโลยีให้ทันสมัย เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ ความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในภารกิจทางทหาร อันจะก่อให้เกิดความได้เปรียบในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ

“นาโนเทคโนโลยี” (Nanotechnology) เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจในศตวรรษที่ ๒๑ นี้ การศึกษาปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของวัสดุที่มีขนาดระดับนาโนเมตร หรือ “นาโนศาสตร์” (Nano Science) เป็นสหวิทยาการ (Multidisciplinary Area) ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการหลายแขนง เช่น เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้เอง การค้นคว้าวิจัยต่อยอดด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูงจึงพัฒนาแบบก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว .....

 

 


สมาชิกและผู้อ่านสามารถติดตามอ่านต่อได้ในนิตยสารนาวิกศาสตร์ ปีที่ ๙๖ เล่มที่ ๑ เดือน มกราคม ๒๕๕๖

ทุ่นเตือนภัยสึนามิในวันนี้

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด

ทุ่นเตือนภัยสึนามิในวันนี้

โดย....นาวาตรี กำชัย เจริญพงศ์ชัย

 เมื่อ ๗ ปีก่อน ทุ่นเตือนภัยสึนามิของไทยทุ่นแรก ถูกวางไว้เป็นด่านหน้าในการระวังภัยสึนามิ ให้กับประเทศโดยรอบมหาสมุทรอินเดีย ได้แก่ อินเดีย ศรีลังกา มาเลเซีย พม่า อินโดนีเซีย และประเทศไทย ทุ่นถูกทิ้งลงในบริเวณละติจูดที่ ๘ องศา ๕๔ ลิปดาเหนือ ลองจิจูดที่ ๘๘ องศา ๓๒ ลิปดาตะวันออก บริเวณมหาสมุทรอินเดีย ไกลจากประเทศไทย ประมาณ ๑,๑๕.๔๙๕ กิโลเมตร หรือ ๖๓๒.๖ ไมล์ทะเล โดยได้รับความช่วยเหลือจาก องค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติ หรือ NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากเหตุการณ์มหาภัยพิบัติ สึนามิ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๗

 หลังจากวันนั้นถึงวันนี้ ทุ่นเตือนภัยสึนามิได้ทำหน้าที่ของมันอย่างแม่นยำ เช่น เมื่อครั้งเกิดเหตุแผ่นดินไหว ๘.๙ ริคเตอร์ ที่ บริเวณหมู่เกาะสุมาตรา ทุ่นสามารถแจ้งให้ประเทศไทยและโดยรอบมหาสมุทรอินเดีย ได้ทราบถึงคลื่นสึนามิที่จะเกิดขึ้น และทำให้ประเทศไทยประกาศแจ้งเตือนภัยได้อย่างทันท่วงที แม้ว่าคลื่นสึนามิที่เกิดขึ้นจะไม่สูงมากจนเกิดความเสียหายก็ตาม .........


 


สมาชิกและผู้อ่านสามารถติดตามอ่านต่อได้ในนิตยสารนาวิกศาสตร์ ปีที่ ๙๖ เล่มที่ ๑ เดือน มกราคม ๒๕๕๖

   

ผู้ที่กำลังออนไลน์

มี 21 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

จำนวนผู้เข้าชมบทความ

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1455846
   

สถิติผู้เยี่ยมชม

845347
วันนี้วันนี้197
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้252
เดือนนี้เดือนนี้6952
All_DaysAll_Days845347
   
© สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700 webmaster@rtni.org โทร.0-2475-4869

เข้าสู่ระบบ

   

สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   โทร.0-2475-4869