ปกนาวิกศาสตร์  

 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2558.jpg
 • ปกเตือนกุมภาพันธ์_2542.jpg
 • february_2556.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2558.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2541.jpg
 • may_2556.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2558.jpg
 • June_2557.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2541.jpg
 • ปกเตือนตุลาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2558.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2558.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2559.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2541.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2557.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2559.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2559.jpg
 • october_2556.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2541.jpg
 • ปกเตือนกันยายน_2542.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2557.jpg
 • ปกเดิอนมิถุนายน_2557.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2558.jpg
 • ปกเตือนพฤษภาคม_2542.jpg
 • flip_สิงหาคม_2557.jpg
 • january_2556.jpg
 • ปกเตือนสิงหาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2540.jpg
 • ปกเตือนกรกฎาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2557.jpg
 • april_2557.jpg
 • ปกเตือนเมษายน_2542.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2557.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2559.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2540.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2558.jpg
 • july_2556.jpg
 • august_2556.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2540.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2557.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2541.jpg
 • ปกเตือนธันวาคม_2542.jpg
 • ปกเตือนพฤศจิกายน_2542.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2557.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2559.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2540.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2558.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2558.jpg
 • september_2556.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2540.jpg
 • ปกเตือนมีนาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2558.jpg
 • ปกเตือนมิถุนายน_2542.jpg
 • march_2556.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2559.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2541.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2540.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2541.jpg
 • ปกเตือนมกราคม_2542.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2557.jpg
 • ปกเดิอนสิงหาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2540.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2558.jpg
 • flip_กรกฎาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2541.jpg
   

ส่งเสริมความรู้

ปาฐกถาของราชนาวิกสภา ประจำปี 2556

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด poster_navy_contest2

ลงทะเบียน

งานแสดงปาฐกถาประจำปี ๒๕๕๕ ของราชนาวิกสภา

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด surakriet

เมื่อ ๑๗ ส.ค.๕๕ เวลา ๐๙๐๐ ราชนาวิกสภาได้จัดแสดงปาฐกถาประจำปี ๒๕๕๕ ในหัวข้อ ประชาคมอาเซ๊ยนกับการเตรียมความพร้อมของกองทัพเรือ โดยมี ดร.สุรเกียรติ เสถียรไทย ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ หัวข้อ ประชาคมอาเซียน ๒๕๕๘ และมีการเสวนา หัวข้อ ประชาคมอาเซียนกับการเตรียมความพร้อมของกองทัพเรือ โดยมี พล.ร.อ.วีรพล กิจสมบัติ รอง ผบ.ทร. เป็นประธาน ฯ

แผนปฏิบัติงานแผนกส่งเสริมความรู้

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด

แผนปฏิบัติงานประจำปี งป.๕๕
แผนกส่งเสริมความรู้ สน.รนภ.ยศ.ทร.

 

วัน-เดือน-ปี รายการ หมายเหตุ
ต.ค.๕๔

 -  จัดทำบทความนานาสาระ ลงนาวิกศาสตร์

 -  จัดทำบอร์ดนิทรรศการเรื่อง “วันรักต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ”

 -  จัดทำบอร์ดนิทรรศการเรื่อง “วันปิยมหาราช”    

 

 ๒๑ ต.ค. วันรักต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ

 ๒๓ ต.ค. วันปิยมหาราช

พ.ย.๕๔

 

 -  จัดทำบทความนานาสาระ ลงนาวิกศาสตร์

 -  จัดทำแบบสอบถามเกี่ยวกับหัวข้อการจัดแสดงปาฐกถา
    และการเชิญผู้มาบรรยายเสนอ วทร. ,รร.สธ.ทร.ฯ และ รร.ชต.ฯ

 -  จัดทำบอร์ดนิทรรศการเรื่อง “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

 -  จัดทำบอร์ดนิทรรศการเรื่อง “วันกองทัพเรือ”

  ๑๔ พ.ย. วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

 ๒๐ พ.ย. วันกองทัพเรือ

ธ.ค.๕๔

 -  จัดทำบทความนานาสาระ ลงนาวิกศาสตร์

 -  จัดทำบอร์ดนิทรรศการ เรื่อง “วันสิ่งแวดล้อมไทย”

 -  จัดทำบอร์ดนิทรรศการเรื่อง “วันกีฬาแห่งชาติ”

 -  จัดทำบอร์ดนิทรรศการเรื่อง “องค์บิดาของทหารเรือไทย”

 

 

 

 -  จัดบอร์ดนิทรรศการเรื่อง “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช”

  -  รวบรวมแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดแสดงปาฐกถา ฯ

     และสรุปผลเตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ

     ราชนาวิกสภาพิจารณา

 

 

   ๔ ธ.ค. วันสิ่งแวดล้อมไทย

   ๕ ธ.ค. วันพ่อแห่งชาติ

   ๑๖ ธ.ค. วันกีฬาแห่งชาติ

  ๑๙ ธ.ค. วันคล้ายวันประสูติ พล.ร.อ.พระเจ้า

             บรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์

             กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

  ๒๘ ธ.ค. วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

 

 

 

 

ม.ค.๕๕


 -  จัดทำบทความนานาสาระ ลงนาวิกศาสตร์

 -  จัดทำบอร์ดนิทรรศการเรื่อง “พ่อขุนรามคำแหงมหาราช”

 -  จัดทำบอร์ดนิทรรศการเรื่อง “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

 -  จัดทำบอร์ดนิทรรศการเรื่อง “วันอาภากร”


 

 ๑๗ ม.ค. วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 ๑๘ ม.ค. วันกองทัพไทย

 ๑๙ ม.ค. วันอาภากร

ก.พ.๕๕

 -  จัดทำบทความนานาสาระ ลงนาวิกศาสตร์

 -  จัดทำบอร์ดนิทรรศการเรื่อง  “วันทหารผ่านศึก”

 -  จัดทำบอร์ดนิทรรศการเรื่อง  “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

     กับรายการวิทยุ อศ”

 -  เสนอหัวข้อปาฐกถาและผู้ที่สมควรเชิญมาเป็นปาฐก

    ให้ที่ประชุม ฯ พิจารณา

 

   ๓ ก.พ. วันทหารผ่านศึก

 ๒๕ ก.พ. วันวิทยุกระจายเสียง

 

 

 

มี.ค.๕๕

 -  จัดทำบทความนานาสาระ ลงนาวิกศาสตร์

 -  จัดทำบอร์ดนิทรรศการเรื่อง “วันคล้ายวันสถาปนา ยศ.ทร.”

 -  จัดทำบอร์ดนิทรรศการเรื่อง “พระบิดาแห่งการจัดการ

    ทรัพยากรน้ำ”

 -  เตรียมการจัดแสดงปาฐกถา

 

    ๓ มี.ค. วันคล้ายวันสถาปนา ยศ.ทร.

  ๒๒ มี.ค. วันน้ำโลก

 

 

เม.ย.๕๕

  - จัดทำบทความนานาสาระ ลงนาวิกศาสตร์

 - จัดทำบอร์ดนิทรรศการ เรื่อง

    “วันคล้ายวันก่อตั้งราชนาวิกสภา”

 - จัดทำบอร์ดนิทรรศการ เรื่อง “โครงการสำรวจและ

    ศึกษาพรรณพืชหมู่เกาะช้าง”

 - เตรียมการจัดแสดงปาฐกถา

  ๑ เม.ย. วันคล้ายวันก่อตั้งราชนาวิกสภา

 

  ๒ เม.ย. วันคล้ายวันพระราชสมภพ

            สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

พ.ค.๕๕

 - จัดทำบทความนานาสาระ ลงนาวิกศาสตร์

 - จัดทำบอร์ดนิทรรศการ เรื่อง “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม

    เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

 - จัดทำบอร์ดนิทรรศการ เรื่อง “พระมหากรุณาธิคุณต่อ

   ทหารเรือไทย”

 - เตรียมการจัดแสดงปาฐกถา

 

  ๕ พ.ค. วันฉัตรมงคล

 

 ๑๙ พ.ค. วันอาภากร

 

 

มิ.ย.๕๕

 - จัดทำบทความนานาสาระ ลงนาวิกศาสตร์

 - จัดทำบอร์ดนิทรรศการ เรื่อง

   “ตามรอยเท้าพ่ออันเนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อม”

 - จัดทำบอร์ดนิทรรศการเรื่อง “วันอานันทมหิดล”

 - เตรียมการจัดแสดงปาฐกถา

 

 ๕ มิ.ย. วันสิ่งแวดล้อมโลก 

 

 ๙ มิ.ย  วันอานันทมหิดล

 

ก.ค.๕๕

 - จัดแสดงปาฐกถา

 - จัดทำบอร์ดนิทรรศการเรื่อง “เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์”

 

 - จัดทำบทความนานาสาระ ลงนาวิกศาสตร์

 

 ๔ ก.ค. วันคล้ายวันประสูติสมเด็จ

          พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย

          ลักษณ์ ฯ”

ส.ค.๕๕

 - จัดทำบทความนานาสาระ ลงนาวิกศาสตร์

 - จัดบอร์ดนิทรรศการ เรื่อง “โครงการจัดสร้างแหล่ง

    อาศัยสัตว์ทะเลระหว่างกองทัพเรือและกรมประมง”

 - จัดบอร์ดนิทรรศการเรื่อง “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

  

 ๑๒ ส.ค. วันแม่แห่งชาติ

 

 ๑๘ ส.ค. วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ก.ย.๕๕

 - จัดทำบทความนานาสาระ ลงนาวิกศาสตร์

 - จัดทำบอร์ดนิทรรศการ เรื่อง “วันเรือดำน้ำ”

 - จัดทำบอร์ดนิทรรศการเรื่อง “วันทรงดนตรี”

 - จัดทำบอร์ดนิทรรศการ เรื่อง 

    “วันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพ รัชกาลที่ ๘”

 

  ๔ ก.ย. วันเรือดำน้ำ

  ๖ ก.ย. วันทรงดนตรี

 ๒๐ ก.ย. วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ ๘

 


  ดาวน์โหลด  :  แผนปฏิบัติงานประจำปี 2555 ของแผนกส่งเสริมความรู้ สน.รนภ.ยศ.ทร.

ปาฐกถาของราชนาวิกสภา ประจำปี ๒๕๕๕

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด

new_poster_asean


      สมาชิกและผู้อ่าน สามารถสำรองที่นั่งเพื่อเข้ารับฟังการแสดงปาฐกถาประจำปี ๒๕๕๕ ได้ที่ สำนักงานราชนาวิกสภา โทร. ๐๒ ๔๗๕ ๔๙๙๘ ทุกวันในเวลาราชการ 

 


 

ภาพบรรยากาศการจัดแสดงปาฐกถาประจำปี ๒๕๕๕

1

2

3

m1

m2

m3

ภารกิจของแผนกส่งเสริมความรู้

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด

ภารกิจของแผนกส่งเสริมความรู้ 
สำนักงานราชนาวิกสภา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

------------------------------ 


แผนกส่งเสริมความรู้  มีหน้าที่ส่งเสริมและเผยแพร่วิทยาการด้านต่าง ๆ ของกองทัพเรือ

รวมทั้งจัดให้มีการแสดงปาฐกถา

การโต้วาที การบรรยาย และอื่น ๆ ทางวิชาการ

   

ผู้ที่กำลังออนไลน์

มี 26 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

จำนวนผู้เข้าชมบทความ

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1503848
   

สถิติผู้เยี่ยมชม

895659
วันนี้วันนี้346
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้409
เดือนนี้เดือนนี้4332
All_DaysAll_Days895659
   
© สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700 webmaster@rtni.org โทร.0-2475-4869

เข้าสู่ระบบ

   

สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   โทร.0-2475-4869