ปกนาวิกศาสตร์  

 • ปกเดือนสิงหาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2558.jpg
 • ปกเตือนกรกฎาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2540.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2540.jpg
 • august_2556.jpg
 • ปกเตือนกุมภาพันธ์_2542.jpg
 • ปกเตือนพฤษภาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2558.jpg
 • october_2556.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2559.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2541.jpg
 • march_2556.jpg
 • ปกเตือนพฤศจิกายน_2542.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2558.jpg
 • ปกเตือนธันวาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2557.jpg
 • flip_กรกฎาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2541.jpg
 • ปกเตือนมีนาคม_2542.jpg
 • ปกเดิอนมิถุนายน_2557.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2540.jpg
 • february_2556.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2540.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2557.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2557.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2559.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2541.jpg
 • july_2556.jpg
 • June_2557.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2540.jpg
 • april_2557.jpg
 • ปกเตือนมกราคม_2542.jpg
 • flip_สิงหาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2557.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2559.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2559.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2541.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2558.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2541.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2558.jpg
 • january_2556.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2540.jpg
 • ปกเตือนกันยายน_2542.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2541.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2541.jpg
 • ปกเดิอนสิงหาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2541.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2559.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2557.jpg
 • may_2556.jpg
 • september_2556.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2558.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2559.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2540.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2557.jpg
 • ปกเตือนเมษายน_2542.jpg
 • ปกเตือนมิถุนายน_2542.jpg
 • ปกเตือนตุลาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2558.jpg
 • ปกเตือนสิงหาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2540.jpg
   

กิจการอารารราชนาวิกสภา

ภาพการจัดลี้ยง

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด


รวมภาพบรรยากาศงานจัดเลี้ยง

ด้านหน้าทางเข้างาน

บรรยากาศภายในงาน

บรรยากาศภายในงาน

บรรยากาศภายในงาน

บรรยากาศภายในห้องโถง

ภาพบรรยากาศพิธีรดน้ําสังข์

ภาพบรรยากาศพิธีรดน้ําสังข์

บรรยากาศพิธีรดน้ําสังข์

บรรยากาศภายในห้องโถง


ติดต่อขอใช้สถานที่ ได้ที่ สำนักงานราชนาวิกสภา ถนนอรุณอมรินทร บางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ ๑๐๗๐๐

หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๐๐๖ หรือ ๐ ๒๔๑๒ ๗๘๙๗ หมายเลขภายในกองทัพเรือ โทร. ๕๔๐๐๖

 

 

คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://www.facebook.com/ห้องจัดเลี้ยงราชนาวิกสภา-213846602473777

ตารางการใช้สถานที่

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด
 

 

ติดต่อขอใช้สถานที่  ได้ที่   สำนักงานราชนาวิกสภา ถนนอรุณอมรินทร  บางกอกน้อย  กรุงเทพ ฯ ๑๐๗๐๐

หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๒๔๗๕  ๔๐๐๖   หรือ ๐ ๒๔๑๒ ๗๘๙๗   หมายเลขภายในกองทัพเรือ โทร. ๕๔๐๐๖

 

คลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อพิมพ์ปฎิทิน


https://www.google.com/calendar/embed?src=rtni.room.service%40gmail.com&ctz=Asia/Bangkok

ค่าธรรมเนียมการใช้อาคารราชนาวิกสภา

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด
   

อัตราค่าธรรมเนียม และอื่น ๆ

  ๑. จำนวนผู้ร่วมงานไม่เกิน ๓๐๐ คน
      ค่าสถานที่       ๔๐,๐๐๐.-
    บาท
    (ช่วงเวลาจัดงาน ๔ ชม. หรือ ช่วง ๑๘.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.)
  ๒. อาหาร  ค็อกเทล, บุฟเฟต์, โต๊ะจีน        
  ๓. เครื่องดื่ม   โต๊ะละ ๖๐๐.-     บาท
    (เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เจ้าภาพนำเข้ามาเอง)
  ๔. ดนตรี        
    - คาราโอเกะ (นักร้อง ๒ คน)     ๕,๕๐๐.-     บาท
    - เครื่องดนตรี ๔ ชิ้น     ๗,๐๐๐.-
    บาท
    - เครื่องเสียงอย่างเดียว (เปิดแผ่น)     ๓,๐๐๐.- บาท
  ๕. โปรเจคเตอร์    (ไม่อนุญาตให้นำเข้า) ใช้เครื่องเล่น DVD
    - ๑  จอ     ๓,๐๐๐.- บาท
    - ๒  จอ     ๕,๐๐๐.-
บาท
  ๖. พั้นซ์  (ประมาณ ๑๐๐ แก้ว)   ชุดละ ๒,๐๐๐.- บาท
  ๗. น้ำสมุนไพร (welcome drink)   คนละ ๓๐.- บาท
  ๗. อุปกรณ์พิธีหลั่งน้ำสังข์     ๓,๐๐๐.- บาท
   

อัตราค่าธรรมเนียมนำเข้า

  ๑. อาหาร        
    - บุฟเฟ่ต์, ค๊อกเทล   ท่านละ ๖๐.- บาท
    - โต๊ะจีน
  โต๊ะละ ๖๐๐.- บาท
  ๒. ดนตรี     ๕,๐๐๐.-
บาท
  ๓. ดอกไม้     ๕,๐๐๐.- บาท
  ๔. ไฟแสงสีตกแต่งสถานที่
    ๕,๐๐๐.- บาท
  ๕. ค่าต่อเมนกระแสไฟฟ้า (ถ้าใช้)
  งานละ ๕,๐๐๐.- บาท
  ๖. ค่าต่อไฟ แสงสว่างที่ชั้นล่าง (ถ้าใช้)   จุดละ ๕๐๐.- บาท
             

ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการภายในกรมยุทธศึกษาทหารเรือ

เรื่อง  การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้อาคารราชนาวิกสภา

             
 
           

 

 ชมภาพตัวอย่างการจัดงานได้ที่  www.facebook.com/RTNIclub

 

ผู้สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักงานราชนาวิกสภา ถนนอรุณอมรินทร  บางกอกน้อย  กรุงเทพ ฯ ๑๐๗๐๐

หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๔๑๒ ๗๘๙๗   หรือ ๐ ๒๔๗๕  ๔๐๐๖ หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๒๐ หมายเลขภายในกองทัพเรือ โทร. ๕๔๐๐๖ หรือ ๕๕๕๒๐


หมายเหตุ
 
๑. เมื่อผู้ใช้บริการมาทำเรื่องขอใช้สถานที่ และเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรืออนุมัติแล้ว จึงมาทำสัญญาชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดภายใน  ๗ วัน

๒.  เนื่องจากกรมยุทธศึกษาทหารเรือเป็นสถานที่ราชการ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าใช้จ่าย และการบอกเลิกใช้ถานที่ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

แผนที่

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด
View in bigger map

ระเบียบและข้อกำหนดการใช้สถานที่

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด

  ระเบียบและข้อกำหนดการใช้สถานที่

๑. ห้ามมิให้เข้ามาใช้บริการสถานที่อาคารราชนาวิกสภาในกรณีดังนี้                                                                                
   - แต่งกายไม่สุภาพ เช่น นุ่งกางเกงขาสั้น สวมรองเท้าแตะฟองน้ำ หรือไม่สวมรองเท้า เป็นต้น
   - เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ เช่น โรคเรื้อน เป็นต้น
   - นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในสถานที่บริการ

๒. ห้ามจัดโชว์ลามกอนาจาร

 
๓. ห้ามติดโปสเตอร์หรือกระดาษสีภายในอาคาร

๔. อาคารราชนาวิกสภา ให้บริการไม่เกินเวลา ๒๒.๐๐ น. หากเกินเวลาที่กำหนด (๑๘.๐๐ น .- ๒๒.๐๐ น.) ผู้ขอใช้บริการจะต้องชำระ

    ค่าสาธารณูปโภคเพิ่มเติม (เศษของชั่วโมงคิดเป็น ๑ ชั่วโมง) แต่ทั้งนี้ต้องออกจากสถานที่ก่อนเวลา ๒๓.๐๐ น.

 

ติดต่อขอใช้สถานที่  ได้ที่   สำนักงานราชนาวิกสภา ถนนอรุณอมรินทร  บางกอกน้อย  กรุงเทพ ฯ ๑๐๗๐๐

หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๒๔๑๒ ๗๘๙๗ หรือ ๐ ๒๔๗๕  ๔๐๐๖ หมายเลขภายในกองทัพเรือ โทร. ๕๔๐๐๖

   

ผู้ที่กำลังออนไลน์

มี 27 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

จำนวนผู้เข้าชมบทความ

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1503889
   

สถิติผู้เยี่ยมชม

895679
วันนี้วันนี้366
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้409
เดือนนี้เดือนนี้4352
All_DaysAll_Days895679
   
© สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700 webmaster@rtni.org โทร.0-2475-4869

เข้าสู่ระบบ

   

สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   โทร.0-2475-4869