บทความดีเด่นรางวัล พลเรือเอก กวี สิงหะ

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
รายละเอียด
หมวดหลัก: เว็บเพจ
สร้างเมื่อ วันอังคาร, 06 พฤศจิกายน 2561 15:21
อัพเดตล่าสุดเมือ วันศุกร์, 09 พฤศจิกายน 2561 12:51
เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, 06 พฤศจิกายน 2561 15:21
เขียนโดย Webmaster
ฮิต: 7522

รางวัลบทความดีเด่น “พลเรือเอก กวี สิงหะ”


      รางวัล “พลเรือเอก กวี สิงหะ” มีขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๘ โดย คุณหญิง กมลนารี สิงหะ และทายาทของ พล.ร.อ.กวี สิงหะ อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ และ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม มีความประสงค์ที่จะมอบรางวัลเป็นเงินสดจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล ให้แก่ผู้เขียนบทความที่ลงพิมพ์เผยแพร่ในนิตยสารนาวิกศาสตร์ และได้รับการคัดเลือกให้เป็นบทความดีเด่นประจำปีแต่ละปี เพื่อเป็นการระลึกถึง พลเรือเอก กวี สิงหะ โดยให้นำบทความที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบทความดีเด่น ลงพิมพ์เผยแพร่ในนาวิกศาสตร์ฉบับประจำเดือน พ.ค. ของปีถัดไป ซึ่งเป็นเดือนเกิดและถึงแก่อนิจกรรมของ พลเรือเอก กวี สิงหะ

ครั้งที่ พ.ศ. เรื่อง ผู้เขียน
๒๕๓๘ ไม้จิ้มฟันยันเรือรบ ตอน "ข้ามตะนาวศรี" พล.ร.ท.พัน  รักษ์แก้ว
๒๕๓๙ เรือดำน้ำพันธมิตรรุกรานน่านน้ำไทยในสงครามโลก ครั้งที่ ๒ พล.ร.อ.ประพัฒน์  จันทวิรัช
๒๕๔๐ เกียรติศักดิ์นักรบ ตอน แผนถล่มสหรัฐฯ  น.ท.สว่าง เจริญผล
๒๕๔๑ ประตูสู่ความมั่งคั่งและความมั่นคงของชาติ พล.ร.ท.สมบูรณ์  สุขพันธ์
๒๕๔๒ การพัฒนาโครงสร้างกำลังรบ น.อ.อมรเทพ  ณ บางช้าง
๒๕๔๓ นายทหารเรือและการคิดสร้างสรรค์ พล.ร.อ.โกมุท  กมลนาวิน
๒๕๔๔ สงครามเดี่ยว ยุทธศาสตร์คู่ บทเรียนกองทัพไทย น.อ.ยุทธนา  ฟักผลงาม
๒๕๔๕ ก๊าซธรรมชาติในทะเลเกี่ยวข้องกับสมุททานุภาพหรือ ? พล.ร.อ.สุนทร  กระเทศ
๒๕๔๖ โรงเรียนนายเรือ หลักประกันความปลอดภัยของชาติทางทะเล น.อ.จรินทร์  บุญเหมาะ
๑๐ ๒๕๔๗ ผู้นำทางทหารกับความเปลี่ยนแปลง น.อ.วรวิทย์ รังสรรค์สวัสดิ์
๑๑ ๒๕๔๘ การบริหารงานด้วยระบบสามัคคีธรรม น.อ.ทองย้อย แสงสินชัย
๑๒ ๒๕๔๙ นายทหารเรือกับความรับผิดชอบ พล.ร.อ.ไพศาล นภสินธุวงศ์
๑๓ ๒๕๕๐ แม่ทัพเรือกู้ชาติ พล.ร.อ.วสินธ์  สาริกะภูติ
๑๔ ๒๕๕๑ ผู้บังคับการเรือ พล.ร.อ.ไพศาล  นภสินธุวงศ์
๑๕ ๒๕๕๒ นายธง : เงาของผู้บังคับบัญชา พล.ร.อ.ไพศาล  นภสินธุวงศ์
๑๖ ๒๕๕๓ ใครว่าการทูตเรือปืน (Gun Boat Diplomacy) ล้าสมัย พล.ร.อ.ไพศาล  นภสินธุวงศ์
๑๗ ๒๕๕๔ ข้อคิดเห็นส่วนตัวเรื่องเรือดำน้ำ พล.ร.อ.ศุภกร  บูรณดิลก
๑๘ ๒๕๕๕ สร้างคน พล.ร.อ.สามารถ  จำปีรัตน์
๑๙ ๒๕๕๖ ขีดสมรรถนะหลักนายทหารใหม่ ทร.สหรัฐอเมริกา พล.ร.อ.ศุภกร  บูรณดิลก
๒๐ ๒๕๕๗ SEA POWER สมุททานุภาพ เนื้อหา-ความหมาย ทหารเรือไทย
ควรรู้ให้แจ้ง
พล.ร.อ.สามารถ  จำปีรัตน์
๒๑ ๒๕๕๘ หากจะมีเรือดำน้ำใช้ พล.ร.อ.ศุภกร  บูรณดิลก
๒๒ ๒๕๕๙ ดำแล้วไม่โผล่ พล.ร.ต.กรีฑา พรรธนะแพทย์
๒๓ ๒๕๖๐ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความคุ้มค่าในการประจำการเรือดำน้ำ
ของกองทัพเรือไทย
น.ส.ภิยะพรรณี  วัฒนายากร