ปกนาวิกศาสตร์  

 • ปกเตือนกันยายน_2542.jpg
 • may_2556.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2558.jpg
 • ปกเตือนพฤษภาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2541.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2540.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2558.jpg
 • april_2557.jpg
 • ปกเดิอนมิถุนายน_2557.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2557.jpg
 • flip_สิงหาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2559.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2558.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2557.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2540.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2541.jpg
 • ปกเตือนกรกฎาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2541.jpg
 • ปกเตือนตุลาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2559.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2541.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2559.jpg
 • august_2556.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2559.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2557.jpg
 • ปกเตือนเมษายน_2542.jpg
 • flip_กรกฎาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2540.jpg
 • ปกเตือนธันวาคม_2542.jpg
 • ปกเตือนมีนาคม_2542.jpg
 • january_2556.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2541.jpg
 • ปกเตือนพฤศจิกายน_2542.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2540.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2557.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2541.jpg
 • ปกเตือนกุมภาพันธ์_2542.jpg
 • march_2556.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2540.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2559.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2559.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2558.jpg
 • ปกเตือนสิงหาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2541.jpg
 • september_2556.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2558.jpg
 • october_2556.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2557.jpg
 • july_2556.jpg
 • ปกเดิอนสิงหาคม_2557.jpg
 • february_2556.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2540.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2558.jpg
 • ปกเตือนมิถุนายน_2542.jpg
 • June_2557.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2557.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2558.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2558.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2557.jpg
 • ปกเตือนมกราคม_2542.jpg
   

รายการหลัก  

   

แผนปฏิบัติงานแผนกส่งเสริมความรู้

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
รายละเอียด

แผนปฏิบัติงานประจำปี งป.๕๕
แผนกส่งเสริมความรู้ สน.รนภ.ยศ.ทร.

 

วัน-เดือน-ปี รายการ หมายเหตุ
ต.ค.๕๔

 -  จัดทำบทความนานาสาระ ลงนาวิกศาสตร์

 -  จัดทำบอร์ดนิทรรศการเรื่อง “วันรักต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ”

 -  จัดทำบอร์ดนิทรรศการเรื่อง “วันปิยมหาราช”    

 

 ๒๑ ต.ค. วันรักต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ

 ๒๓ ต.ค. วันปิยมหาราช

พ.ย.๕๔

 

 -  จัดทำบทความนานาสาระ ลงนาวิกศาสตร์

 -  จัดทำแบบสอบถามเกี่ยวกับหัวข้อการจัดแสดงปาฐกถา
    และการเชิญผู้มาบรรยายเสนอ วทร. ,รร.สธ.ทร.ฯ และ รร.ชต.ฯ

 -  จัดทำบอร์ดนิทรรศการเรื่อง “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

 -  จัดทำบอร์ดนิทรรศการเรื่อง “วันกองทัพเรือ”

  ๑๔ พ.ย. วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

 ๒๐ พ.ย. วันกองทัพเรือ

ธ.ค.๕๔

 -  จัดทำบทความนานาสาระ ลงนาวิกศาสตร์

 -  จัดทำบอร์ดนิทรรศการ เรื่อง “วันสิ่งแวดล้อมไทย”

 -  จัดทำบอร์ดนิทรรศการเรื่อง “วันกีฬาแห่งชาติ”

 -  จัดทำบอร์ดนิทรรศการเรื่อง “องค์บิดาของทหารเรือไทย”

 

 

 

 -  จัดบอร์ดนิทรรศการเรื่อง “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช”

  -  รวบรวมแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดแสดงปาฐกถา ฯ

     และสรุปผลเตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ

     ราชนาวิกสภาพิจารณา

 

 

   ๔ ธ.ค. วันสิ่งแวดล้อมไทย

   ๕ ธ.ค. วันพ่อแห่งชาติ

   ๑๖ ธ.ค. วันกีฬาแห่งชาติ

  ๑๙ ธ.ค. วันคล้ายวันประสูติ พล.ร.อ.พระเจ้า

             บรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์

             กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

  ๒๘ ธ.ค. วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

 

 

 

 

ม.ค.๕๕


 -  จัดทำบทความนานาสาระ ลงนาวิกศาสตร์

 -  จัดทำบอร์ดนิทรรศการเรื่อง “พ่อขุนรามคำแหงมหาราช”

 -  จัดทำบอร์ดนิทรรศการเรื่อง “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

 -  จัดทำบอร์ดนิทรรศการเรื่อง “วันอาภากร”


 

 ๑๗ ม.ค. วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 ๑๘ ม.ค. วันกองทัพไทย

 ๑๙ ม.ค. วันอาภากร

ก.พ.๕๕

 -  จัดทำบทความนานาสาระ ลงนาวิกศาสตร์

 -  จัดทำบอร์ดนิทรรศการเรื่อง  “วันทหารผ่านศึก”

 -  จัดทำบอร์ดนิทรรศการเรื่อง  “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

     กับรายการวิทยุ อศ”

 -  เสนอหัวข้อปาฐกถาและผู้ที่สมควรเชิญมาเป็นปาฐก

    ให้ที่ประชุม ฯ พิจารณา

 

   ๓ ก.พ. วันทหารผ่านศึก

 ๒๕ ก.พ. วันวิทยุกระจายเสียง

 

 

 

มี.ค.๕๕

 -  จัดทำบทความนานาสาระ ลงนาวิกศาสตร์

 -  จัดทำบอร์ดนิทรรศการเรื่อง “วันคล้ายวันสถาปนา ยศ.ทร.”

 -  จัดทำบอร์ดนิทรรศการเรื่อง “พระบิดาแห่งการจัดการ

    ทรัพยากรน้ำ”

 -  เตรียมการจัดแสดงปาฐกถา

 

    ๓ มี.ค. วันคล้ายวันสถาปนา ยศ.ทร.

  ๒๒ มี.ค. วันน้ำโลก

 

 

เม.ย.๕๕

  - จัดทำบทความนานาสาระ ลงนาวิกศาสตร์

 - จัดทำบอร์ดนิทรรศการ เรื่อง

    “วันคล้ายวันก่อตั้งราชนาวิกสภา”

 - จัดทำบอร์ดนิทรรศการ เรื่อง “โครงการสำรวจและ

    ศึกษาพรรณพืชหมู่เกาะช้าง”

 - เตรียมการจัดแสดงปาฐกถา

  ๑ เม.ย. วันคล้ายวันก่อตั้งราชนาวิกสภา

 

  ๒ เม.ย. วันคล้ายวันพระราชสมภพ

            สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

พ.ค.๕๕

 - จัดทำบทความนานาสาระ ลงนาวิกศาสตร์

 - จัดทำบอร์ดนิทรรศการ เรื่อง “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม

    เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

 - จัดทำบอร์ดนิทรรศการ เรื่อง “พระมหากรุณาธิคุณต่อ

   ทหารเรือไทย”

 - เตรียมการจัดแสดงปาฐกถา

 

  ๕ พ.ค. วันฉัตรมงคล

 

 ๑๙ พ.ค. วันอาภากร

 

 

มิ.ย.๕๕

 - จัดทำบทความนานาสาระ ลงนาวิกศาสตร์

 - จัดทำบอร์ดนิทรรศการ เรื่อง

   “ตามรอยเท้าพ่ออันเนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อม”

 - จัดทำบอร์ดนิทรรศการเรื่อง “วันอานันทมหิดล”

 - เตรียมการจัดแสดงปาฐกถา

 

 ๕ มิ.ย. วันสิ่งแวดล้อมโลก 

 

 ๙ มิ.ย  วันอานันทมหิดล

 

ก.ค.๕๕

 - จัดแสดงปาฐกถา

 - จัดทำบอร์ดนิทรรศการเรื่อง “เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์”

 

 - จัดทำบทความนานาสาระ ลงนาวิกศาสตร์

 

 ๔ ก.ค. วันคล้ายวันประสูติสมเด็จ

          พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย

          ลักษณ์ ฯ”

ส.ค.๕๕

 - จัดทำบทความนานาสาระ ลงนาวิกศาสตร์

 - จัดบอร์ดนิทรรศการ เรื่อง “โครงการจัดสร้างแหล่ง

    อาศัยสัตว์ทะเลระหว่างกองทัพเรือและกรมประมง”

 - จัดบอร์ดนิทรรศการเรื่อง “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

  

 ๑๒ ส.ค. วันแม่แห่งชาติ

 

 ๑๘ ส.ค. วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ก.ย.๕๕

 - จัดทำบทความนานาสาระ ลงนาวิกศาสตร์

 - จัดทำบอร์ดนิทรรศการ เรื่อง “วันเรือดำน้ำ”

 - จัดทำบอร์ดนิทรรศการเรื่อง “วันทรงดนตรี”

 - จัดทำบอร์ดนิทรรศการ เรื่อง 

    “วันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพ รัชกาลที่ ๘”

 

  ๔ ก.ย. วันเรือดำน้ำ

  ๖ ก.ย. วันทรงดนตรี

 ๒๐ ก.ย. วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ ๘

 


  ดาวน์โหลด  :  แผนปฏิบัติงานประจำปี 2555 ของแผนกส่งเสริมความรู้ สน.รนภ.ยศ.ทร.
   

ผู้ที่กำลังออนไลน์

มี 14 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

จำนวนผู้เข้าชมบทความ

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1661620
   

สถิติผู้เยี่ยมชม

1014420
วันนี้วันนี้129
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้457
เดือนนี้เดือนนี้15192
All_DaysAll_Days1014420
   
© สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700 webmaster@rtni.org โทร.0-2475-4869

เข้าสู่ระบบ

   

สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   โทร.0-2475-4869