ปกนาวิกศาสตร์  

 • ปกเดือนเมษายน_2558.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2558.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2558.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2557.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2557.jpg
 • march_2556.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2559.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2559.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2541.jpg
 • ปกเดิอนมิถุนายน_2557.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2557.jpg
 • ปกเตือนกุมภาพันธ์_2542.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2540.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2541.jpg
 • ปกเตือนกันยายน_2542.jpg
 • ปกเตือนพฤศจิกายน_2542.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2540.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2558.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2541.jpg
 • June_2557.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2540.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2541.jpg
 • february_2556.jpg
 • ปกเตือนมิถุนายน_2542.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2541.jpg
 • ปกเตือนธันวาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2557.jpg
 • july_2556.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2541.jpg
 • flip_กรกฎาคม_2557.jpg
 • october_2556.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2557.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2559.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2558.jpg
 • august_2556.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2558.jpg
 • ปกเตือนตุลาคม_2542.jpg
 • april_2557.jpg
 • ปกเตือนกรกฎาคม_2542.jpg
 • ปกเตือนเมษายน_2542.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2540.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2541.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2558.jpg
 • january_2556.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2559.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2540.jpg
 • ปกเดิอนสิงหาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2540.jpg
 • ปกเตือนมีนาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2559.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2541.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2557.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2540.jpg
 • ปกเตือนสิงหาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2558.jpg
 • september_2556.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2541.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2557.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2540.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2540.jpg
 • ปกเตือนมกราคม_2542.jpg
 • flip_สิงหาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2559.jpg
 • ปกเตือนพฤษภาคม_2542.jpg
 • may_2556.jpg
   

นิตสารนาวิกศาสตร์

นาวิกศาสตร์ มีนาคม 2563

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด

นาวิกศาสตร์ มีนาคม 2563

รายชื่อบทความประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด
รายชื่อบทความในนิตยสารนาวิกศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๔๗ เรื่อง     
ที่  ชื่อบทความ  เดือน  หน้า
๑. กองทัพเรือภูมิภาค  ต.ค.๖๒  ๑๐ - ๒๒
๒. การชนภูเขาใต้ทะเลของ USS San Francico ใครควรถูกตำหนิ  ต.ค.๖๒  ๒๓ - ๓๓
๓. การฝึก ศรชล.๖๒  ต.ค.๖๒  ๓๔ - ๔๑
๔. สัก (กะลา) สี ต.ค.๖๒ ๔๒ - ๕๓
๕. ผลการศึกษาแนวทางการใช้กำลังทางเรือตามโครงการเสริมสร้างกำลังทางเรือ ร.ศ.๑๒๙
ของกรมหลวงชุมพรฯ และเอกสารความเห็นเกี่ยวกับเรือ ส. ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เพื่อการปรับปรุงแผนป้องกันประเทศทางทะเลของ
กองทัพเรือ (ตอนที่ ๑ - ตอนจบ)
พ.ย.๖๒
ธ.ค.๖๒
๒๕ - ๓๖
๒๘ - ๓๖
๖. รากฐานความคิดทางการเมืองระหว่างประเทศของกองทัพเรือสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่ :
ทฤษฎีสัจนิยมและเสรีนิยม (ตอนที่ ๑ - ตอนจบ)
พ.ย.๖๒
ธ.ค.๖๒
๓๗ - ๔๓
๓๗ - ๔๕
๗. อนาคตโลกจะเป็นอย่างไร? เมื่อสหรัฐอเมริกาประกาศถอนตัวจากความตกลงการควบคุม
อาวุธนิวเคลียร์พิสัยปานกลาง
พ.ย.๖๒ ๔๔ - ๕๓
๘. ทหารเรือไทยในน่านน้ำมังกรจีน : เรื่องแรกในจีน ณ เมืองชิงเต่า พ.ย.๖๒ ๕๓ - ๖๖
๙. พิธีเจิมเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช ธ.ค.๖๒ ๒๐ - ๒๗
๑๐. ทหารเรือไทยในน่านน้ำมังกรจีน : เรื่องที่สองในจีน เหตุการณ์ ณ ช่องแคบไต้หวัน ธ.ค.๖๒ ๔๖ - ๕๕
๑๑. เอกลักษณ์ทหารเรือ : ชุดกะลาสี ธ.ค.๖๒ ๕๖ - ๖๔
๑๒. หนังสือนาวิกศาสตร์ของราชนาวิกะสภาฉบับปฐมฤกษ์ (๑๐๓ ปี นาวิกศาสตร์) ม.ค.๖๓ ๙ - ๒๐
๑๓. การศึกษาแนวคิดอำนาจนิยมใหม่ของจีนสมัยประธานาธิยดี สี จิ้นผิง ม.ค.๖๓ ๔๖ - ๕๘
๑๔. จากทะเลไทยไปไต้หวัน ม.ค.๖๓ ๕๙ - ๖๕
๑๕. นาวาแห่งมิตรภาพ ม.ค.๖๓ ๖๖ - ๗๒
๑๖. ป๊อปปี้สีเลือด (ตอนที่ ๑ - ตอนจบ) ก.พ.๖๓
มี.ค.๖๓
เม.ย.๖๓
๒๑ - ๓๖
๑๗ - ๓๖
๑๙ - ๔๒
๑๗. มาร์ชธงสามสมอ ก.พ.๖๓ ๓๗ - ๔๒
๑๘. รักบี้นายเรือ ชนะเลิศกีฬา ๔ เหล่า ๓๕ ปีที่รอคอย ก.พ.๖๓ ๔๓ - ๕๓
๑๙. พิธีแช่ตัวและอาบน้ำ ณ จุดเสริมพลังชีวิตตามธรรมชาติ ก.พ.๖๓ ๕๔ - ๖๒ 
๒๐. กระบี่สัญญลักษณ์ของอำนาจและเกียรติยศ ก.พ.๖๓ ๖๓ - ๖๙
๒๑. เรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ ความภาคภูมิใจของกรมอู่ทหารเรือ กองทัพเรือ และประเทศไทย  มี.ค.๖๓ ๕ - ๑๖ 
 ๒๒. สงคราม ๙ ทัพ กับ The Art of War ของซุนวู  มี.ค.๖๓ ๓๗ - ๕๐ 
๒๓. การสร้างความร่วมมือทางทะเลต่อปัญหาข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ :
สิงคโปร์กับการใช้ Code of Unplanned Encoumters at Sea (CUES)
มี.ค.๖๓ ๕๑ - ๖๒ 
๒๔. การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่สี่ ผลกระทบต่อความมั่นคงของมนุษย์ มี.ค.๖๓ ๖๓ - ๖๙
๒๕. มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกับการตามรอยพระบาทวีรมหากษัตริย์แห่งสยามประเทศ เม.ย.๖๓ ๗ - ๑๘
๒๖. ยุทธศาสตร์ชาติทะเล เม.ย.๖๓ ๔๓ - ๕๐
๒๗. จิตวิญญาณ...ผู้บังคับการเรือ (ตอนที่ ๑ - ตอนจบ) เม.ย.๖๓
พ.ค.๖๓
๕๑ - ๖๐
๔๕ - ๕๔
๒๘. วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ เม.ย.๖๓ ๖๑ - ๖๔
๒๙. การบูรณะวิหารน้อย สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พุทธศักราช ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ พ.ค.๖๓ ๑๐ - ๒๐
๓๐. กรมหลวงชุมพรฯ กับกรมยุทธศึกษาทหารเรือ พ.ค.๖๓ ๒๑ - ๔๔
๓๑. ยุทธศาสตร์ของจีนมีผลกระทบต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไร  พ.ค.๖๓ ๕๕ - ๖๔ 
๓๒. ความมั่นคงของมนุษย์ : รากฐานของความมั่นคงแห่งชาติ  พ.ค.๖๓ ๖๕ - ๖๗ 
๓๓. การฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๓ มิ.ย.๖๓ ๙ - ๑๘ 
๓๔. ขั้นศึกษา ข้าศึกอยู่ไหน ขั้นจัดหา - โดรน  มิ.ย.๖๓ ๑๙ - ๒๕ 
๓๕. ปัญหาของเรือดำน้ำและการปฏิบัติการในยามสงบ มิ.ย.๖๓ ๒๖ - ๓๖ 
๓๖. ทหารเรือไทยในน่านน้ำมังกรจีน (ตอนที่ ๓) เมืองจ้านเจียงและการฝึก Bluestrike 2019  มิ.ย.๖๓ ๓๗ - ๕๐ 
๓๗. การใช้เทคโนโลยี Big Data เพื่อการซ่อมบำรุงเรือเชิงพยากรณ์ของกองทัพเรือ  มิ.ย.๖๓  ๕๑ - ๖๓
๓๘. เรื่องจริงจริงจากวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ (ตอนที่ ๑ - ตอนจบ) ก.ค.๖๓
ส.ค.๖๓
ก.ย.๖๓ 
๙ - ๒๒
๓๕ - ๕๐
๗ - ๒๔ 
๓๙. กองทัพเรือร่วมใจต้านภัยโควิด-๑๙ ก.ค.๖๓   ๒๒ - ๓๗
๔๐. State Quarantine แห่งแรกของประเทศไทย  ก.ค.๖๓  ๓๘ - ๔๖
๔๑. เรือดำน้ำกับภูมิภาคอาเซียน ก.ค.๖๓ ๔๗ - ๕๘ 
๔๒. ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการจัดกองทหารเกียรติยศ ก.ค.๖๓   ๕๙ - ๖๖
๔๓. ก่อนจะมาเป็น "ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงทหารเรือโยทะกา" ส.ค.๖๓  ๘ - ๒๖ 
๔๔. ๑๖๗ วันของจเรทหารเรือพระองค์แรก (ตอนที่ ๑ - ตอนจบ) ส.ค.๖๓
ก.ย.๖๓ 
๒๗ - ๓๔
๓๕ - ๕๐ 
๔๕. รู้จักธงราชนาวีที่ถูกต้อง ก.ย.๖๓  ๒๕ - ๓๘ 
๔๖. เจิ้งเหอแม่ทัพเรือผู้ยิ่งยง ก.ย.๖๓  ๓๙ - ๔๖ 
๔๗. ฉากการรบสมมุติกรณีแย่งชิงหมู่เกาะสแปรตลีย์ (ตอนที่ ๑ - ตอนจบ) ส.ค.๖๓
ก.ย.๖๓
 ๕๑ - ๖๗
๔๗ - ๖๗

นาโนเทคโนโลยีนวัตกรรมที่กองทัพไม่ควรมองข้าม

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด

 

นาโนเทคโนโลยีนวัตกรรมที่กองทัพไม่ควรมองข้าม

 

โดย......สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

 

การรบ การทำสงคราม และการดูแลความสงบเรียบร้อยของประเทศเป็นหน้าที่หลักของทหาร ดังนั้นทหารจะต้องมีความพร้อมด้านกำลังรบ และอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมทั้งต้องเรียนรู้ ติดตามเทคโนโลยีให้ทันสมัย เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ ความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในภารกิจทางทหาร อันจะก่อให้เกิดความได้เปรียบในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ

“นาโนเทคโนโลยี” (Nanotechnology) เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจในศตวรรษที่ ๒๑ นี้ การศึกษาปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของวัสดุที่มีขนาดระดับนาโนเมตร หรือ “นาโนศาสตร์” (Nano Science) เป็นสหวิทยาการ (Multidisciplinary Area) ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการหลายแขนง เช่น เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้เอง การค้นคว้าวิจัยต่อยอดด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูงจึงพัฒนาแบบก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว .....

 

 


สมาชิกและผู้อ่านสามารถติดตามอ่านต่อได้ในนิตยสารนาวิกศาสตร์ ปีที่ ๙๖ เล่มที่ ๑ เดือน มกราคม ๒๕๕๖

นายทหารติดตามกับการประชุม APICC

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด

นายทหารติดตามกับการประชุม APICC

โดย......นาวาตรีหญิง กันทิมา ชะระภิญโญ

ท่านเบนจามิน ดิสราเอลี Benjamin Disraeli อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักร เคยกล่าวไว้ว่าความลับของความสำเร็จในชีวิตคือ จงเตรียมตัวเองให้พร้อมเสมอสำหรับโอกาสที่กำลังมาถึง (The secret of success in life is to be ready for your opportunity when it comes) ซึ่งผู้เขียนเองก็ยึดหลักปฏิบัติเช่นนั้นเสมอมาจนเมื่อคราวที่ได้รับการประสานจากกรมแพทย์ทหารเรือให้ไปเป็นนายทหารติดตามเจ้ากรมข่าวทหารในการประชุมเจ้ากรมข่าวทหารเอเชีย-แปซิฟิก หรือ Asia-Pacific Intelligence Chiefs Conference หรือนิยมเรียกกันว่า APICC (เอ ปิก) APICC เป็นความริเริ่มของกองกำลังสหรัฐ ฯ ภาคพื้นแปซิฟิก ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเชิญเจ้ากรมข่าวทหารของประเทศในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก เข้าร่วมพบปะหารือเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการข่าวและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น บนพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางด้านความมั่นคง โดยกองกำลังสหรัฐ ฯ ภาคพื้นแปซิฟิกจะเชิญประเทศในภูมิภาค ๑ ประเทศเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม ฯ ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ ในห้วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้มีการจัดการประชุม ฯ มาแล้วรวม ๔ ครั้ง โดยมีประเทศที่เป็นเจ้าภาพร่วมกับสหรัฐ ฯ นับตั้งแต่ ครั้งที่ ๑-๔ คือ มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้และญี่ปุ่น ซึ่งในการประชุม APICC ครั้งที่ ๔ ณ กรุงโตเกียว นั้น เจ้ากรมข่าวทหาร กองกำลังสหรัฐ ฯ ภาคพื้นแปซิฟิกได้ทาบทามกรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ให้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APICC ครั้งที่ ๕ ณ กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งกองทัพไทยได้ตอบรับ และกำหนดจัดการประชุมดังกล่าวขึ้นในระหว่าง วันที่ ๑๑ - ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ฯ ..........สมาชิกและผู้อ่านสามารถติดตามอ่านต่อได้ในนิตยสารนาวิกศาสตร์ ปีที่ ๙๖ เล่มที่ ๑ เดือน มกราคม ๒๕๕๖

ทุ่นเตือนภัยสึนามิในวันนี้

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด

ทุ่นเตือนภัยสึนามิในวันนี้

โดย....นาวาตรี กำชัย เจริญพงศ์ชัย

 เมื่อ ๗ ปีก่อน ทุ่นเตือนภัยสึนามิของไทยทุ่นแรก ถูกวางไว้เป็นด่านหน้าในการระวังภัยสึนามิ ให้กับประเทศโดยรอบมหาสมุทรอินเดีย ได้แก่ อินเดีย ศรีลังกา มาเลเซีย พม่า อินโดนีเซีย และประเทศไทย ทุ่นถูกทิ้งลงในบริเวณละติจูดที่ ๘ องศา ๕๔ ลิปดาเหนือ ลองจิจูดที่ ๘๘ องศา ๓๒ ลิปดาตะวันออก บริเวณมหาสมุทรอินเดีย ไกลจากประเทศไทย ประมาณ ๑,๑๕.๔๙๕ กิโลเมตร หรือ ๖๓๒.๖ ไมล์ทะเล โดยได้รับความช่วยเหลือจาก องค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติ หรือ NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากเหตุการณ์มหาภัยพิบัติ สึนามิ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๗

 หลังจากวันนั้นถึงวันนี้ ทุ่นเตือนภัยสึนามิได้ทำหน้าที่ของมันอย่างแม่นยำ เช่น เมื่อครั้งเกิดเหตุแผ่นดินไหว ๘.๙ ริคเตอร์ ที่ บริเวณหมู่เกาะสุมาตรา ทุ่นสามารถแจ้งให้ประเทศไทยและโดยรอบมหาสมุทรอินเดีย ได้ทราบถึงคลื่นสึนามิที่จะเกิดขึ้น และทำให้ประเทศไทยประกาศแจ้งเตือนภัยได้อย่างทันท่วงที แม้ว่าคลื่นสึนามิที่เกิดขึ้นจะไม่สูงมากจนเกิดความเสียหายก็ตาม .........


 


สมาชิกและผู้อ่านสามารถติดตามอ่านต่อได้ในนิตยสารนาวิกศาสตร์ ปีที่ ๙๖ เล่มที่ ๑ เดือน มกราคม ๒๕๕๖

   

ผู้ที่กำลังออนไลน์

มี 13 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

จำนวนผู้เข้าชมบทความ

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1503591
   

สถิติผู้เยี่ยมชม

895527
วันนี้วันนี้214
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้409
เดือนนี้เดือนนี้4200
All_DaysAll_Days895527
   
© สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700 webmaster@rtni.org โทร.0-2475-4869

เข้าสู่ระบบ

   

สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   โทร.0-2475-4869