บันทึกการฝึกครั้งสุดท้าย ตอนที่ ๑

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
รายละเอียด
หมวดหลัก: เว็บเพจ
สร้างเมื่อ วันอังคาร, 29 ตุลาคม 2556 18:58
อัพเดตล่าสุดเมือ วันพุธ, 28 พฤษภาคม 2557 17:35
เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, 29 ตุลาคม 2556 18:58
เขียนโดย Webmaster
ฮิต: 45193

บทความเรื่อง "บันทึกการฝึกครั้งสุดท้าย" (ตอนที่ ๑)

โดย.....พลเรือเอก ศุภกร บูรณดิลก

ปีสุดท้ายของการรับราชการ ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมการฝึกกองทัพเรือ ปี พ.ศ.๒๕๕๔ โดยได้รับมอบให้ปฏิบัติหน้าที่ “หัวหน้าส่วนควบคุมการฝึกและประเมินผล” ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการวางแผน กำหนดแนวทางและควบคุมการฝึกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ทางราชการกำหนด พร้อมกับประเมินผล รายงานข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ และบทเรียนที่ได้รับจากการฝึกให้กองอำนวยการฝึกทราบ ในการนี้สำหรับการจัดทำสถานการณ์และลำดับเหตุการณ์หลักที่ใช้ในการฝึกปัญหาที่บังคับการ ซึ่งเป็นงานสำคัญในหน้าที่นั้นได้กำหนดจุดมุ่งไว้คือ นอกจากต้องสนองตอบความมุ่งหมายที่หน่วยเหนือกำหนดแล้ว การจัดทำสถานการณ์และลำดับเหตุการณ์หลักนี้ มีความต้องการให้หน่วย/ผู้รับการฝึกได้เผชิญกับภัยคุกคามที่มีขีดความสามารถสูงสุดที่เป็นไปได้ และจะต้องได้รับการฝึกตามหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติในยามสงครามพร้อมกันนั้น จะต้องมีความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญ ของการปฏิบัติกาและการตอบโต้การปฏิบัติการของข้าศึกที่จะส่งผลกระทบต่อการแพ้ชนะของสงครามและความอยู่รอดของประเทศชาติ ..........สมาชิกและผู้อ่านสามารถติดตามอ่านต่อได้ในนิตยสารนาวิกศาสตร์ ปีที่ ๙๕ เล่มที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๕