ปกนาวิกศาสตร์  

 • ปกเตือนตุลาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2557.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2559.jpg
 • ปกเตือนกันยายน_2542.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2540.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2558.jpg
 • april_2557.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2558.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2541.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2540.jpg
 • august_2556.jpg
 • flip_สิงหาคม_2557.jpg
 • June_2557.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2541.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2558.jpg
 • september_2556.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2540.jpg
 • july_2556.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2541.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2540.jpg
 • flip_กรกฎาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2559.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2540.jpg
 • february_2556.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2540.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2558.jpg
 • ปกเตือนมกราคม_2542.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2558.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2541.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2559.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2540.jpg
 • may_2556.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2558.jpg
 • ปกเตือนมีนาคม_2542.jpg
 • ปกเตือนพฤษภาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2557.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2541.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2558.jpg
 • ปกเดิอนมิถุนายน_2557.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2559.jpg
 • ปกเตือนพฤศจิกายน_2542.jpg
 • ปกเตือนเมษายน_2542.jpg
 • january_2556.jpg
 • march_2556.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2557.jpg
 • ปกเตือนกรกฎาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2557.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2559.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2541.jpg
 • ปกเตือนมิถุนายน_2542.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2557.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2540.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2558.jpg
 • ปกเตือนกุมภาพันธ์_2542.jpg
 • ปกเตือนสิงหาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2559.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2541.jpg
 • ปกเตือนธันวาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2541.jpg
 • october_2556.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2557.jpg
 • ปกเดิอนสิงหาคม_2557.jpg
   

เพิ่มไม่มีลด

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
รายละเอียด

FpconBravo


โดย นาวาโท ภาณพันธุ์ รักษ์แก้ว

สถานการณ์สมมุติ 

ข่าวราชนาวีจากหน่วยเหนือถึงหน่วยรอง:

“เนื่องด้วยขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่... และฝ่ายข่าวได้รับการแจ้งเตือนให้ระวังเหตุวินาศกรรมสถานที่ทางราชการ โดยเฉพาะที่ตั้งหน่วยทหาร จึงให้ทุกหน่วยเพิ่มมาตรการณ์รักษาความปลอดภัยหน่วยให้เกิดความปลอดภัย...”

เวลาผ่านไป ๑ เดือน สถานการณ์กลับภาวะปกติ:

หน่วยเหนือ : “......(เงียบ)....”

หน่วยรอง : “……..?……….”

ผู้เขียนได้เคยอยู่ในสถานการณ์คล้ายเหตุการณ์สมมุติข้างต้นทั้งในฐานะผู้ปฏิบัติในหน่วยเรือ (ปฏิบัติงานในเรือ) ผู้ปฏิบัติงานหน่วยเหนือ (ศปก.ทร.) และต่อมาได้กลับไปปฏิบัติงานเป็นผู้ปฏิบัติของหน่วยเหนือที่มีหน่วยรอง (ทรภ.) โดยเมื่อเป็นนายทหารประจำเรือไปปฏิบัติราชการอยู่ ณ ทัพเรือภาค ๓ กองเรือยุทธการ มีข่าวราชนาวีจากหน่วยเหนือเตือนให้เพิ่มการระวังรักษาความปลอดภัย เนื่องจากสถานการณ์ตึงเครียดกับประเทศเพื่อนบ้านแต่เพิ่มอย่างไรไม่ได้สั่งการมาด้วย ก็ได้รับคำสั่งจาก ผู้บังคับการเรือเรือให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเรือด้วยการเพิ่มจุดยามประจำวัน ให้ยามเบิกอาวุธเบิกอุปกรณ์สื่อสาร ติดไฟแสงสว่างเพิ่มขึ้น เรียกกำลังพลที่ได้รับการลาให้กลับมาเตรียมพร้อมที่เรือ จัดตั้งชุดติดตามสถานการณ์ข่าวและประสานงานกับหน่วยงานข่าวที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรยายสรุปให้ ผู้บังคับการเรือ และกำลังพลได้รับทราบสถานการณ์ แต่เมื่อสถานการณ์ผ่านไปหลายวันเข้าจนไม่มีรายงานจากฝ่ายข่าวมาอีกว่าจะเกิดเหตุร้ายต่อสถานที่ราชการก็ไม่ได้รับการสั่งการจากหน่วยเหนือให้ลดมาตรการรักษาความปลอดภัยของหน่วย ซึ่งเมื่อตอนเป็นนายทหารชั้นผู้น้อยก็ไม่ได้คิดมากอะไร แต่ก็จำได้ว่า          ผู้บังคับการเรือ เป็นผู้สั่งยกเลิกสถานการณ์เองโดยไม่ได้มีการสั่งการลดจากหน่วยเหนือแต่อย่างใด

ต่อมาเมื่อมาปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ เกิดสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองครั้งแรก ทำให้ที่ตั้งหน่วยทหารเป็นเป้าหมายของการก่อเหตุวินาศกรรม โดยครั้งนี้หน่วยเหนือได้แจ้งเตือนหน่วยรองที่เป็นหน่วยขึ้นตรง กองทัพเรือ ให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยหน่วยเหมือนเช่นเคย โดยทั่วไปให้ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๓๑ แต่ครั้งนี้ภายหลังสถานการณ์ได้มีการแจ้งถึงสถานการณ์ที่คลี่คลายลง แต่ก็ยังคงไม่มีคำสั่งให้ลดมาตรการความปลอดภัยแต่อย่างใด ก็ได้แต่มีความคิดเห็นส่วนตัวว่าทำไมเราถึงมีแต่สั่งให้เพิ่มแต่ไม่เคยสั่งลด หรือการสั่งลดนั้นกระทำได้ยากเพราะหาผู้รับผิดชอบไม่ได้ ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ใดหลังสั่งลดมาตรการแล้วผู้สั่งอาจได้รับการตำหนิฐานสั่งลดระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเนื่องจากไม่มีขั้นตอนในการตัดสินใจที่จะเพิ่มหรือลด โดยหากการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานตามกระบวนการตัดสินใจแล้วย่อมไม่มีผู้ที่ต้องรับผิด เพราะได้ปฏิบัติตามบรรทัดฐานแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมาย หรือเพราะไม่มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนให้ผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติตามก็อาจเป็นได้


สมาชิกและผู้อ่านสามรรถติดตามอ่านต่อได้ในนิตยสาารนาวิกศาสตร์ ปีที่ ๙๕ เล่มที่ ๖ เดือน มิถุนายน ๒๕๕๕
   

ผู้ที่กำลังออนไลน์

มี 23 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

จำนวนผู้เข้าชมบทความ

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1482899
   

สถิติผู้เยี่ยมชม

883422
วันนี้วันนี้118
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้233
เดือนนี้เดือนนี้870
All_DaysAll_Days883422
   
© สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700 webmaster@rtni.org โทร.0-2475-4869

เข้าสู่ระบบ

   

สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   โทร.0-2475-4869