ปกนาวิกศาสตร์  

 • ปกเดือนธันวาคม_2557.jpg
 • may_2556.jpg
 • ปกเตือนกันยายน_2542.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2540.jpg
 • july_2556.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2541.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2558.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2559.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2559.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2558.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2541.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2559.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2558.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2541.jpg
 • february_2556.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2557.jpg
 • march_2556.jpg
 • ปกเตือนมกราคม_2542.jpg
 • ปกเตือนสิงหาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2541.jpg
 • ปกเตือนพฤษภาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2540.jpg
 • august_2556.jpg
 • january_2556.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2558.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2540.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2540.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2557.jpg
 • ปกเตือนกุมภาพันธ์_2542.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2540.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2557.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2557.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2541.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2557.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2540.jpg
 • september_2556.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2540.jpg
 • flip_กรกฎาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2541.jpg
 • ปกเดิอนสิงหาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2540.jpg
 • ปกเตือนตุลาคม_2542.jpg
 • ปกเตือนเมษายน_2542.jpg
 • June_2557.jpg
 • ปกเตือนพฤศจิกายน_2542.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2558.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2541.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2559.jpg
 • ปกเตือนมิถุนายน_2542.jpg
 • ปกเตือนมีนาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2559.jpg
 • flip_สิงหาคม_2557.jpg
 • april_2557.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2541.jpg
 • ปกเตือนธันวาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2540.jpg
 • ปกเตือนกรกฎาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2557.jpg
 • october_2556.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2558.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2559.jpg
 • ปกเดิอนมิถุนายน_2557.jpg
   

ค้นหา


   

การฝึกกองทัพเรือประจำปี ๒๕๕๔

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
รายละเอียด

การฝึกกองทัพเรือประจำปี ๒๕๕๔


โดย นาวาเอกไพโรจน์ เพื่องจันทร์

IMG_4892

การฝึกกองทัพเรือ เป็นการฝึกใหญ่และสำคัญที่สุดของ กองทัพเรือ ซึ่งได้เริ่มทำการฝึกครั้งแรกเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๔๗ใช้ชื่อการฝึกว่า“การฝึกกองทัพเรือบูรณาการ(ทรบ.)” โดยมีแนวคิดในการบูรณาการการฝึกด้วยการนำการ ปฏิบัติการสาขาต่าง ๆ ของส่วนกำลังรบ การปฏิบัติและ การสนับสนุนของกรมในส่วนบัญชาการ ส่วนยุทธบริการ และส่วนการศึกษา ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมาทำการฝึก ภายใต้สถานการณ์การฝึกเดียวกันและใช้ทรัพยากรร่วมกัน การฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๔

การฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๔ หรือที่เรียก โดยย่อว่า “การฝึก ทร.๕๔” ยังคงแนวคิดในการบูรณาการ การฝึกของหน่วยต่างๆมาทำการฝึกร่วมกันแต่ได้ปรับปรุง การฝึกมาโดยลำดับเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์และภัยคุกคาม ในปัจจุบัน มีรายละเอียด ดังนี้ วัตถุประสงค์ของการฝึมีอยู่ด้วยกัน ๔ ประการ คือ

 • เพื่อทดสอบกระบวนการวางแผน และการปฏิบัติ ตามแผนยุทธการของกองทัพเรือ
 • เพื่อทดสอบการควบคุมการบังคับบัญชา และการ อำนวยการยุทธ์ในระดับกองทัพเรือ และขีดความสามารถ ของกำลังระดับยุทธบริเวณ ซึ่งได้แก่ทัพเรือภาคทั้ง ๓ ทัพเรือภาค
 • เพื่อทดสอบแนวความคิดในการกำหนดระดับความ พร้อมรบ ให้สอดคล้องกับระดับความรุนแรงของ สถานการณ์ ตามแผนป้องกันประเทศ
 • เพื่อทดสอบกองทัพเรือ ในการปฏิบัติตามแผน เผชิญเหตุ อาทิ แผนต่อต้านการก่อการร้ายบนแท่นผลิต ก๊าซธรรมชาติในทะเล เป็นต้น

ขั้นตอนการฝึก

เนื่องจากการฝึกกองทัพเรือเป็นการฝึกใหญ่  จึงได้เริ่มการเตรียมการฝึกตั้งแต่ปีงบประมาณที่ผ่านมา ด้วยการจัดการประชุมวางแผนการฝึก การจัดทำคำสั่ง ยุทธการและคำสั่งการฝึก รวมทั้งจัดเตรียมกำลังพล และ ตรวจสอบความพร้อมของยุทโธปกรณ์ก่อนการฝึก และ เพื่อให้การฝึกบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงได้แบ่ง ขั้นตอนการฝึกไว้เป็นลำดับ ดังนี้

 • การอบรมในห้องเรียน เป็นการนำบทเรียน หัวข้อ ที่เป็นข้อขัดข้องจากการฝึกในปีที่ผ่านมา และ แนวทางการฝึกในปีปัจจุบัน มาประกอบในการกำหนด หัวข้อการอบรม เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้เป็น แนวทางการปฏิบัติในการฝึก ขั้นอื่น ๆ ได้ อย่างไรก็ตาม การอบรมนี้ มุ่งเน้นทำการอบรม กำลังพลของหน่วย ตามหัวข้อ การอบรมที่สอดคล้องกับหัวข้อ และแนวทางการฝึกในระดับ กองทัพเรือ ในการฝึกองค์บุคคล และยุทธวิธีของหน่วยใน ช่วงต้นปีงบประมาณแล้ว
 • การฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการ เป็นการทดสอบ แนวความคิดการตัดสินใจ และการปฏิบัติตามแผนยุทธการ ที่ได้จัดทำขึ้นสอดคล้องกับแผนระดับกองบัญชาการ กองทัพไทย การฝึกในห้วงแรกได้ทำการฝึก ณ ที่ตั้งปกติ ของหน่วยต่าง ๆ โดยปล่อยสถานการณ์ และพัฒนา สถานการณ์จากภาวะปกติจนเกิดภาวะขัดแย้งเน้นการฝึก เกี่ยวกับกระบวนการวางแผนทางทหาร การเตรียมการ ก่อนเกิดสงคราม และการต่อต้านการก่อการร้าย จากนั้น เมื่อสถานการณ์การฝึกมีความรุนแรง การปฏิบัติของหน่วยรับการฝึก จะเข้าสู่สถานการณ์ ฝึกในขั้นตอบโต้ และขั้นป้องกันประเทศ ซึ่งทำการฝึก เกี่ยวกับ กฎการใช้กำลัง การอำนวยการยุทธ์ การควบคุมบังคับบัญชาและสั่งการ การใช้กำลัง ตามแผน การปฏิบัติด้านยุทธการตามสาขาปฏิบัติการ และขีดความสามารถของกำลังรบในทุกสาขาของ ฝ่ายอำนวยการ ได้แก่ การปฏิบัติด้านกำลังพล ด้านข่าวกรองทางทหาร ด้านส่งกำลังบำรุง ด้านการ สื่อสาร สงครามอิเล็กทรอนิกส์ และด้านกฎหมายสงคราม
1 (3)

การฝึกภาคสนาม/ภาคทะเลนับเป็นขั้นตอนสุดท้าย ของการฝึก โดยจะเป็นการฝึกภาคปฏิบัติของหน่วยกำลังรบ และหน่วยสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง โดยการนำเอาภาพ สถานการณ์สำคัญจากการฝึกปัญหาที่บังคับการ ที่ต้องการทดสอบขีดความสามารถ อันแท้จริงในการดำเนินกลยุทธ ์มาทำการฝึกภาคปฏิบัติ ร่วมกัน นอกจากนี้ ยังเป็นการ ทดสอบขีดความสามารถที่ กำหนดไว้ตามระดับการเตรียม ความพร้อมตามแผนยุทธการ ของกองทัพเรือ และการ ทดสอบความเป็นไปได้ใน เรื่องที่มีแนวความคิดริเริ่มด้านยุทธการต่าง ๆ รวมทั้งด้านการส่งกำลังบำรุงมาทำการฝึก เช่น การต่อต้านการก่อการร้ายบริเวณแท่นผลิตก๊าซ ธรรมชาติ ซึ่งในปีนี้ กองทัพเรือได้ร่วมกับบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด มหาชน ทำการฝึก ณ แท่นผลิตก๊าซธรรมชาติโครงการอาทิตย์ โดยได้ทำการฝึกไป เมื่อ ๒๑ -๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ซึ่งเร็วกว่าการฝึกอื่น ๆ เนื่องจาก บริษัท ปตท.สำรวจและการผลิตปิโตรเลียมจำกัด จะทำการปิดแท่นผลิตดังกล่าวเพื่อทำการซ่อมบำรุง สำหรับ ห้วงเวลาหลักของการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล ได้ดำเนินการฝึก ระหว่าง ๑๘ -๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ ในการนี้ได้เรียนเชิญ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มาตรวจเยี่ยมการฝึก เพื่อ เป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลที่เข้าร่วมการฝึก รวมทั้ง เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพ ได้เห็นการฝึกในพื้นที่จริงและการปฏิบัติงานของหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ โดยมีการฝึกและการปฏิบัติที่สำคัญ ประกอบด้วย การประชุมทางไกลผ่านระบบVideoTeleconferencing จากเรือหลวงจักรีนฤเบศร ไปยังศูนย์อำนวยการการยุทธ์ ของกองบัญชาการกองทัพไทย เหล่าทัพและทัพเรือภาคต่างๆ การฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธีทางฝั่งทะเลอันดามัน บริเวณเขาหน้ายักษ์ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา โดยทำการฝึก ยิงปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้งขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร ของหน่วย บัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง การฝึกขัดขวางทางทะเลในหัวข้อการปราบปราม โจรสลัด การฝึกปฏิบัติการร่วม กองทัพเรือ -กองทัพอากาศ และ การฝึกยิงอาวุธปล่อยนำวิถี EXOCET และการ ยิงเป้าลวง

1 (7) 1 (10)

บทสรุ

การฝึกที่กล่าวมาข้างต้นในทุกขั้นตอนการฝึก ผลการฝึกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กำลังพลได้รับ ความรู้และมีทักษะเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังทำให้กำลังพล ในทุกระดับของกองทัพเรือ และผู้บังคับบัญชาระดับสูง ของกองทัพ เกิดความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในขีด ความสามารถของกองทัพเรือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กล่าวแสดงความชื่นชม ในความตั้งใจ ทุ่มเท และมุ่งมั่นของกำลังพลกองทัพเรือ ซึ่งส่งผลให้การฝึกบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ทุกประการ และเป็นสิ่งแสดงให้ทุกฝ่ายได้ประจักษ์ว่า กองทัพเรือพร้อมเสมอที่จะปฏิบัติภารกิจในการปกป้อง ชาติและดูแลประชาชน


 

สามารถติดตามอ่านรายละเอียดได้ในนาวิกศาสตร์ เล่มที่ ๗ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔


   

ผู้ที่กำลังออนไลน์

มี 16 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

จำนวนผู้เข้าชมบทความ

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1227877
   

สถิติผู้เยี่ยมชม

704944
วันนี้วันนี้437
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้500
เดือนนี้เดือนนี้12343
All_DaysAll_Days704944
   
© สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700 webmaster@rtni.org โทร.0-2475-4869

เข้าสู่ระบบ

   

สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   โทร.0-2475-4869