ปกนาวิกศาสตร์  

 • ปกเตือนกรกฎาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2559.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2559.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2558.jpg
 • august_2556.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2558.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2540.jpg
 • october_2556.jpg
 • january_2556.jpg
 • february_2556.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2540.jpg
 • ปกเตือนธันวาคม_2542.jpg
 • ปกเตือนกันยายน_2542.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2557.jpg
 • april_2557.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2540.jpg
 • september_2556.jpg
 • ปกเตือนมีนาคม_2542.jpg
 • ปกเดิอนมิถุนายน_2557.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2558.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2558.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2557.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2541.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2557.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2540.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2559.jpg
 • flip_สิงหาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2540.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2557.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2540.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2557.jpg
 • ปกเตือนเมษายน_2542.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2541.jpg
 • may_2556.jpg
 • flip_กรกฎาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2557.jpg
 • ปกเตือนพฤศจิกายน_2542.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2558.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2540.jpg
 • ปกเตือนตุลาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2541.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2541.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2540.jpg
 • ปกเตือนกุมภาพันธ์_2542.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2559.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2559.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2558.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2541.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2541.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2558.jpg
 • ปกเตือนมกราคม_2542.jpg
 • march_2556.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2559.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2557.jpg
 • july_2556.jpg
 • ปกเตือนมิถุนายน_2542.jpg
 • ปกเดิอนสิงหาคม_2557.jpg
 • ปกเตือนสิงหาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2558.jpg
 • ปกเตือนพฤษภาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2541.jpg
 • June_2557.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2540.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2558.jpg
   

รายการหลัก  

   

บทความดีเด่นรางวัล พลเรือเอก กวี สิงหะ

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
รายละเอียด

รางวัลบทความดีเด่น “พลเรือเอก กวี สิงหะ”


      รางวัล “พลเรือเอก กวี สิงหะ” มีขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๘ โดย คุณหญิง กมลนารี สิงหะ และทายาทของ พล.ร.อ.กวี สิงหะ อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ และ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม มีความประสงค์ที่จะมอบรางวัลเป็นเงินสดจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล ให้แก่ผู้เขียนบทความที่ลงพิมพ์เผยแพร่ในนิตยสารนาวิกศาสตร์ และได้รับการคัดเลือกให้เป็นบทความดีเด่นประจำปีแต่ละปี เพื่อเป็นการระลึกถึง พลเรือเอก กวี สิงหะ โดยให้นำบทความที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบทความดีเด่น ลงพิมพ์เผยแพร่ในนาวิกศาสตร์ฉบับประจำเดือน พ.ค. ของปีถัดไป ซึ่งเป็นเดือนเกิดและถึงแก่อนิจกรรมของ พลเรือเอก กวี สิงหะ

ครั้งที่ พ.ศ. เรื่อง ผู้เขียน
๒๕๓๘ ไม้จิ้มฟันยันเรือรบ ตอน "ข้ามตะนาวศรี" พล.ร.ท.พัน  รักษ์แก้ว
๒๕๓๙ เรือดำน้ำพันธมิตรรุกรานน่านน้ำไทยในสงครามโลก ครั้งที่ ๒ พล.ร.อ.ประพัฒน์  จันทวิรัช
๒๕๔๐ เกียรติศักดิ์นักรบ ตอน แผนถล่มสหรัฐฯ  น.ท.สว่าง เจริญผล
๒๕๔๑ ประตูสู่ความมั่งคั่งและความมั่นคงของชาติ พล.ร.ท.สมบูรณ์  สุขพันธ์
๒๕๔๒ การพัฒนาโครงสร้างกำลังรบ น.อ.อมรเทพ  ณ บางช้าง
๒๕๔๓ นายทหารเรือและการคิดสร้างสรรค์ พล.ร.อ.โกมุท  กมลนาวิน
๒๕๔๔ สงครามเดี่ยว ยุทธศาสตร์คู่ บทเรียนกองทัพไทย น.อ.ยุทธนา  ฟักผลงาม
๒๕๔๕ ก๊าซธรรมชาติในทะเลเกี่ยวข้องกับสมุททานุภาพหรือ ? พล.ร.อ.สุนทร  กระเทศ
๒๕๔๖ โรงเรียนนายเรือ หลักประกันความปลอดภัยของชาติทางทะเล น.อ.จรินทร์  บุญเหมาะ
๑๐ ๒๕๔๗ ผู้นำทางทหารกับความเปลี่ยนแปลง น.อ.วรวิทย์ รังสรรค์สวัสดิ์
๑๑ ๒๕๔๘ การบริหารงานด้วยระบบสามัคคีธรรม น.อ.ทองย้อย แสงสินชัย
๑๒ ๒๕๔๙ นายทหารเรือกับความรับผิดชอบ พล.ร.อ.ไพศาล นภสินธุวงศ์
๑๓ ๒๕๕๐ แม่ทัพเรือกู้ชาติ พล.ร.อ.วสินธ์  สาริกะภูติ
๑๔ ๒๕๕๑ ผู้บังคับการเรือ พล.ร.อ.ไพศาล  นภสินธุวงศ์
๑๕ ๒๕๕๒ นายธง : เงาของผู้บังคับบัญชา พล.ร.อ.ไพศาล  นภสินธุวงศ์
๑๖ ๒๕๕๓ ใครว่าการทูตเรือปืน (Gun Boat Diplomacy) ล้าสมัย พล.ร.อ.ไพศาล  นภสินธุวงศ์
๑๗ ๒๕๕๔ ข้อคิดเห็นส่วนตัวเรื่องเรือดำน้ำ พล.ร.อ.ศุภกร  บูรณดิลก
๑๘ ๒๕๕๕ สร้างคน พล.ร.อ.สามารถ  จำปีรัตน์
๑๙ ๒๕๕๖ ขีดสมรรถนะหลักนายทหารใหม่ ทร.สหรัฐอเมริกา พล.ร.อ.ศุภกร  บูรณดิลก
๒๐ ๒๕๕๗ SEA POWER สมุททานุภาพ เนื้อหา-ความหมาย ทหารเรือไทย
ควรรู้ให้แจ้ง
พล.ร.อ.สามารถ  จำปีรัตน์
๒๑ ๒๕๕๘ หากจะมีเรือดำน้ำใช้ พล.ร.อ.ศุภกร  บูรณดิลก
๒๒ ๒๕๕๙ ดำแล้วไม่โผล่ พล.ร.ต.กรีฑา พรรธนะแพทย์
๒๓ ๒๕๖๐ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความคุ้มค่าในการประจำการเรือดำน้ำ
ของกองทัพเรือไทย
น.ส.ภิยะพรรณี  วัฒนายากร
๒๔ ๒๕๖๑ ปัจจัยมนุษย์ในการรบทางเรือ พล.ร.อ.ไพศาล  นภสินธุวงศ์
๒๕ ๒๕๖๒ ประเทศไทยกับการเป็นชาติทะเล พล.ร.อ.ศุภกร  บูรณดิลก
๒๖ ๒๕๖๓ ปัญหาของเรือดำน้ำและการปฏิบัติการในยามสงบ พล.ร.อ.ไพศาล  นภสินธุวงศ์
   

ผู้ที่กำลังออนไลน์

มี 23 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

จำนวนผู้เข้าชมบทความ

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1661671
   

สถิติผู้เยี่ยมชม

1014464
วันนี้วันนี้173
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้457
เดือนนี้เดือนนี้15236
All_DaysAll_Days1014464
   
© สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700 webmaster@rtni.org โทร.0-2475-4869

เข้าสู่ระบบ

   

สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   โทร.0-2475-4869