ปกนาวิกศาสตร์  

 • ปกเตือนมิถุนายน_2542.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2540.jpg
 • january_2556.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2541.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2559.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2557.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2558.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2559.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2541.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2541.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2540.jpg
 • ปกเตือนกุมภาพันธ์_2542.jpg
 • June_2557.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2558.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2557.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2558.jpg
 • august_2556.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2557.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2558.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2541.jpg
 • ปกเดิอนสิงหาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2559.jpg
 • ปกเตือนพฤษภาคม_2542.jpg
 • ปกเตือนเมษายน_2542.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2540.jpg
 • ปกเตือนกรกฎาคม_2542.jpg
 • flip_กรกฎาคม_2557.jpg
 • ปกเตือนธันวาคม_2542.jpg
 • ปกเดิอนมิถุนายน_2557.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2558.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2559.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2557.jpg
 • april_2557.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2541.jpg
 • march_2556.jpg
 • flip_สิงหาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2559.jpg
 • ปกเตือนมีนาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2540.jpg
 • july_2556.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2558.jpg
 • september_2556.jpg
 • february_2556.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2540.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2559.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2540.jpg
 • may_2556.jpg
 • october_2556.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2557.jpg
 • ปกเตือนกันยายน_2542.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2540.jpg
 • ปกเตือนตุลาคม_2542.jpg
 • ปกเตือนมกราคม_2542.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2558.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2541.jpg
 • ปกเตือนพฤศจิกายน_2542.jpg
 • ปกเตือนสิงหาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2541.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2557.jpg
   

ราชนาวิกสภา

หนังสือ ๑๐๐ ปี ราชนาวิกสภา

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด

ตอนที่ ๑ "๑๐๐ ปีราชนาวิกสภาความภาคภูมิใจของราชนาวีไทย"
บทที่ ๑ กำเนิดราชนาวิกสภา
บทที่ ๒ ที่ทำการราชนาวิกสภา
บทที่ ๓ นายพลเรือเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร : ราชนาวิกสภาและเสนาธิการทหารเรือ
บทที่ ๔ นายพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กับราชนาวิกสภา
บทที่ ๕ แม่น้ำเจ้าพระยาไม่เคยขาดสาย
ตอนที่ ๒ เกียรติยศ แห่ง ราชนาวี
ตอนที่ ๓ ราชนาวิกสภาปัจจุบัน และ อนาคต

ภาพการแสดงปาฐกถาของราชนาวิกสภา ประจำปี 2554

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด ชมภาพการแสดงปาฐกถาของราชนาวิกสภา ประจำปี 2554

คลิกที่นี่

แผนการจัดการองค์ความรู้

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด

การจัดการความรู้ของสำนักงานราชนาวิกสภา

 02_chain_line_400x50_opt6

 • วิสัยทัศน์ด้านการจัดการความรู้ของสำนักงานราชนาวิกสภา

จากวิสัยทัศน์ด้านการจัดการความรู้ของ ยศ.ทร. ที่ว่า “กรมยุทธศึกษาทหารเรือจะเป็นองค์กรที่มีการจัดการความรู้ครบถ้วนตามกระบวนการการจัดการความรู้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๔๘” สามารถนำมากำหนดเป็นวิสัยทัศน์ด้านการจัดการความรู้ขอ สน.รนภ.ยศ.ทร.ได้ว่า

“สำนักงานราชนาวิกสภาจะเป็นองค์กรที่มีการจัดการความรู้การบริการความรู้ด้านจัดทำวารสารครบถ้วนตามกระบวนการการจัดการความรู้ ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘”

ซึ่งจากวิสัยทัศน์ดังกล่าวสามารรถนำมากำหนดเป้าหมาย ได้ดังนี้

๑.      กำลังพลภายใน สน.รนภ.ยศ.ทร. มีวัฒนธรรมการทำงานที่สนับสนุนการจัดการความรู้

๒.      มีระบบการจัดการความรู้ด้านการจัดทำวารสารที่สมบูรณ์

๓.      กำลังพลภายใน สน.รนภ.ยศ.ทร. สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้เป็นทีม และเรียนรู้ร่วมกันในองค์กร

๔.      มีเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนที่สมบูรณ์ เพื่อเป็นศูนย์การความรู้เสมือน

 • แผนผังการบ่งชี้องค์ความรู้หลักที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ KM TREE MAPPING

 pic1

 • แผนการจัดการความรู้ของ สน.รนภ.ยศ.ทร.

จากแผนผังการบ่งชี้องค์ความรู้ของ สน.รนภ.ยศ.ทร. สามารถกำหนดเป็นแผนงานได้ ๒ แผนงาน ได้แก่

๑.      แผนการจัดการความรู้ด้านกระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)ประกอบด้วยกิจกรรมจำนวน ๒ กิจกรรม ได้แก่ การอบรม/บรรยาย และการจัดนิทรรศการ

๒.      แผนการจัดการความรู้ด้านกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) ประกอบด้วยกิจกรรมจำนวน ๑ กิจกรรม ได้แก่ การถอดองค์ความรู้จากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำนิตยสารนาวิกศาสตร์

ซึ่ง สน.รนภ.ยศ.ทร. ได้ดำเนินการจัดทำเป็นแผนการดำเนินการ รายละเอียดตามอนุผนวก

02_chain_line_400x50_opt6

ตารางการบริหารความเสี่ยง

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด

ตารางการบริหารความเสี่ยง

17_anchor_andchain_L_BAR18_anchor_andchain_R_BAR

ตารางที่ 1 การกำหนดวัตถุประสงค์ของงานตามพันธกิจของหน่วย และวัตถุประสงค์ของขั้นตอนหลัก

งาน 

วัตถุประสงค์ของงาน 

ขั้นตอนหลัก 

วัตถุประสงค์ของขั้นตอนหลัก

การจัดทำนิตยสารนาวิกศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อส่งเสริมการศึกษาเผยแพร่ความรู้ระหว่าง

มวลสมาชิก

 

๑. รับและจัดทำบทความ

 

๒. ตรวจสอบแก้ไขคำ

 

๓. จัดวางรูปเล่มหนังสือ

 

๔. จัดส่งไปพิมพ์ที่ กรพ.สบ.ทร.

 

๕. ตรวจสอบความถูกต้องครั้งสุดท้าย

 

๖. จัดส่งให้กับมวลสมาชิก

 

๑ . เพื่อได้บทความที่จะนำลง

 

๒. เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง

 

๓. เพื่อให้ได้ร่างของหนังสือ

 

๔. เพื่อดำเนินการจัดพิมพ์

 

 

๕. เพื่อความถูกต้องก่อนสั่งพิมพ์

 

๖. เพื่อให้สมาชิกได้รับหนังสือ

การจัดงานปาฐกถา

เพื่อเผยแพร่วิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก

 

 

 

 

 

๑. คัดเลือกชื่อเรื่อง

 

๒. เตรียมการ/ขออนุมัติจัดงาน

 

๓. จัดงาน

 

๔. รายงานผล

 

๑ . เพื่อได้เรื่องปาฐกถา

 

๒. เพื่อเตรียมความพร้อมและอนุมัติให้จัดงาน

 

๓. เพื่อได้การปาฐกถา

 

๔. เพื่อการติดตามประเมินผล

 

ตารางที่ 2 การระบุความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง

การจัดทำนิตยสารนาวิกศาสตร์

ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงค์ของขั้นตอน 

ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง 

๑. รับและจัดทำบทความ

 

๒. ตรวจสอบแก้ไขคำ

 

๓. จัดว่างรูปเล่มหนังสือ

 

๔. จัดส่งไปพิมพ์ที่ กรพ.สบ.ทร.

 

๕. ตรวจสอบความถูกต้องครั้งสุดท้าย

 

๖. จัดส่งให้กับมวลสมาชิก

 

๑ . เพื่อได้บทความที่จะนำลง

 

๒. เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง

 

๓. เพื่อให้ได้ร่างของหนังสือ

 

๔. เพื่อดำเนินการจัดพิมพ์

 

 

๕. เพื่อความถูกต้องก่อนสั่งพิมพ์

 

๖. เพื่อให้สมาชิกได้รับหนังสือ

๑. บทความอาจจะไม่มีให้ตีพิมพ์

๒. อาจมีคำผิดในบทความ

 

๓. รูปเล่มไม่กระชัด ไม่สวยงาม

๔. กรพ.สบ.ทร.มีงานมาก จนพิมพ์ให้ไม่ทันเวลา

 

๕. อาจมีคำผิดในบทความ

 

 

๖. หนังสือส่งไม่ทันตามกำหนดเวลา

๑. บทความไม่มีคุณภาพหรือไม่ผ่านเกณฑ์

๒. การตรวจสอบคำผิดไม่ดีพอ

 

๓. จนท.วางรูปเล่มขาดความรู้ในการออกแบบ

๔. หนังสือออกไม่ทันตามกำหนดเวลา

 

๕. การตรวจสอบคำผิดไม่ดีพอ

 

 

๖. หนังสือออกไม่ทันตามกำหนดเวลา

การงานปาฐกถา

ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงค์ของขั้นตอน 

ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง 

๑. คัดเลือกชื่อเรื่อง

 

๒. เตรียมการ/ขออนุมัติจัดงาน

 

 

๓. จัดงาน

 

๔. รายงานผล

๑ . เพื่อได้เรื่องปาฐกถา

 

๒. เพื่อเตรียมความพร้อมและอนุมัติให้จัดงาน

 

๓. เพื่อได้การปาฐกถา

 

๔. เพื่อการติดตามประเมินผล

 

๑. เรื่องอาจจะไม่ได้รับความสนใจ

๒. การประสานงานอาจไม่ได้รับการสนับสนุนตามที่ต้องการ

 

๓. ผลลัพธ์ไม่ได้ตามเป้าประสงค์

๔. ไม่สามารถประเมินผลการปาฐกถาได้

 

 

๑. เรื่องต้องน่าสนใจและเป็นเรื่องในปัจจุบัน

๒. ต้องประสานงานตั้งแต่เนิน ๆ และเตรียมงบประมาณจ้างหน่วยงานภายนอก

๓. เรื่อง/ผู้บรรยาย/ผู้ดำเนินรายการต้องมีความรู้จริง

๔. ต้องกำหนดรูปแบบการประเมินผลให้ชัดเจน เช่น แบบสอบถาม ประเมินจากการสังเกต เป็นต้น

 

ตารางที่ 3 การประเมินความเสี่ยง

การจัดทำนิตยสารนาวิกศาสตร์

ขั้นตอนหลัก 

 

วัตถุประสงค์ของขั้นตอน

ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง

โอกาส 

ผล 

กระทบ 

ระดับ  

ความเสี่ยง 

ลำดับ  

ความเสี่ยง 

๑. รับและจัดทำบทความ

 

๒. ตรวจสอบแก้ไขคำ

 

๓. จัดวางรูปเล่มหนังสือ

 

๔. จัดส่งไปพิมพ์ที่ กรพ.สบ.ทร.

 

๕. ตรวจสอบความถูกต้องครั้งสุดท้าย

 

๖. จัดส่งให้กับมวลสมาชิก

 

 

๑ . เพื่อได้บทความที่จะนำลง

 

๒. เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง

 

๓. เพื่อให้ได้ร่างของหนังสือ

 

๔. เพื่อดำเนินการจัดพิมพ์

 

๕. เพื่อความถูกต้องก่อนสั่งพิมพ์

 

๖. เพื่อให้สมาชิกได้รับหนังสือ

 

๑. บทความอาจจะไม่มีให้ตีพิมพ์

 

๒. อาจมีคำผิดในบทความ

 

๓. รูปเล่มไม่กระชัด ไม่สวยงาม

 

๔. กรพ.สบ.ทร.มีงานมาก จนพิมพ์ให้ไม่ทันเวลา

๕. อาจมีคำผิดในบทความ

 

 

๖. หนังสือส่งไม่ทันตามกำหนดเวลา

๑. บทความไม่มีคุณภาพหรือไม่ผ่านเกณฑ์

๒. การตรวจสอบคำผิดไม่ดีพอ

 

๓. จนท.วางรูปเล่มขาดความรู้ในการออกแบบ

๔. หนังสือออกไม่ทันตามกำหนดเวลา

 

๕. การตรวจสอบคำผิดไม่ดีพอ

 

 

๖. หนังสือออกไม่ทันตามกำหนดเวลา

1

 

 

3

 

 

2

 

 

1

 

 

2

 

 

 

1

3

 

 

1

 

 

2

 

 

4

 

 

1

 

 

 

3

มาก

 

 

น้อย

 

 

ปานกลาง

 

มาก

 

 

น้อย

 

 

 

มาก

3

 

 

4

 

 

2

 

 

1

 

 

5

 

 

 

2

  การงานปาฐกถา

ขั้นตอนหลัก 

 

วัตถุประสงค์ของขั้นตอน

ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง

โอกาส 

ผล 

กระทบ 

ระดับ  

ความเสี่ยง 

ลำดับ  

ความเสี่ยง 

๑. คัดเลือกชื่อเรื่อง

 

๒. เตรียมการ/ขออนุมัติจัดงาน

 

 

 

 

๓. จัดงาน

 

 

๔. รายงานผล

 

๑ . เพื่อได้เรื่องปาฐกถา

 

๒. เพื่อเตรียมความพร้อมและอนุมัติให้จัดงาน

 

 

 

๓. เพื่อได้การปาฐกถา

 

๔. เพื่อการติดตามประเมินผล

 

๑. เรื่องอาจจะไม่ได้รับความสนใจ

 

๒. การประสานงานอาจไม่ได้รับการสนับสนุนตามที่ต้องการ

 

๓. ผลลัพธ์ไม่ได้ตามเป้าประสงค์

 

๔. ไม่สามารถประเมินผลการปาฐกถาได้

 

 

๑. เรื่องต้องน่าสนใจและเป็นเรื่องในปัจจุบัน

๒. ต้องประสานงานตั้งแต่เนิน ๆ และเตรียมงบประมาณจ้างหน่วยงานภายนอก

 

๓. ผู้บรรยาย/ผู้ดำเนินรายการต้องมีความรู้จริง

๔. ต้องกำหนดรูปแบบการประเมินผลให้ชัดเจน เช่น แบบสอบถาม ประเมินจากการสังเกต เป็นต้น

 

3

 

 

3

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

3

 

 

1

 

 

 

 

 

4

 

 

1

 

 

 

 

มาก

 

 

น้อย

 

 

 

 

 

มาก

 

 

น้อย

2

 

 

3

 

 

 

 

 

1

 

 

4

 

ตารางที่ 4 การประเมินมาตรการควบคุม

การจัดทำนิตยสารนาวิกศาสตร์

ขั้นตอนหลัก / ปัจจัยเสี่ยง

(1) 

การควบคุมที่ควรจะมี

(2)

การควบคุมที่มีอยู่แล้ว 

(3)

ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ 

(4)

๑. บทความไม่มีคุณภาพหรือไม่ผ่านเกณฑ์

 

๒. การตรวจสอบคำผิดไม่ดีพอ

 

๓. จนท.วางรูปเล่มขาดความรู้ในการออกแบบ

๔. หนังสือออกไม่ทันตามกำหนดเวลา

 

๕. การตรวจสอบคำผิดไม่ดีพอ

 

๖. หนังสือออกไม่ทันตามกำหนดเวลา

๑. กำหนดแนวทางการเขียนบทความและเปิดโอกาสให้กับนักเขียนภายนอก

๒. ผู้ที่ตรวจคำผิดในปรู๊พแรก ต้องดำเนินการตรวจจนปรู๊ฟสุดท้าย

๓. กำหนดรูปแบบเป็นเทมเพลต

 

๔. ประสานใกล้ชิดกับ กรพ.สบ.ทร.

 

๕. ผู้ที่ตรวจคำผิดในปรู๊พแรก ต้องดำเนินการตรวจจนปรู๊ฟสุดท้าย

๖. ประสานใกล้ชิดกับ กรพ.สบ.ทร.

 

?

 

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

?

 

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (3)

P =   มี               Î = ไม่มี             ?   = มีแต่ไม่สมบูรณ์

เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (4)  

P =   ได้ผลตามที่คาดหมาย           Î =   ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย               ?   =  ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

การงานปาฐกถา 

ขั้นตอนหลัก / ปัจจัยเสี่ยง

(1) 

การควบคุมที่ควรจะมี

(2)

การควบคุมที่มีอยู่แล้ว 

(3)

ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ 

(4)

๑. เรื่องต้องน่าสนใจและเป็นเรื่องในปัจจุบัน

๒. ต้องประสานงานตั้งแต่เนิน ๆ และเตรียมงบประมาณจ้างหน่วยงานภายนอก

๓. ผู้บรรยาย/ผู้ดำเนินรายการต้องมีความรู้จริง

 

๔. ต้องกำหนดรูปแบบการประเมินผลให้ชัดเจน เช่น แบบสอบถาม ประเมินจากการสังเกต เป็นต้น

 

๑. ควรมีการสอบถามสมาชิก

 

๒. จัดทำแผนงานและงบประมาณแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

 

๓. สรรหาผู้บรรยายและผู้ดำเนินการที่มีความรู้จริง

 

๔. กำหนดรูปแบบให้ชัดเจน

?

 

?

 

 

?

 

 

?

?

 

?

 

 

?

 

 

?

เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (3)

P =   มี               Î = ไม่มี             ?   = มีแต่ไม่สมบูรณ์

เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (4)  

P =   ได้ผลตามที่คาดหมาย           Î =   ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย               ?   =  ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

 

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

หน่วยงาน สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

การจัดทำนิตยสารนาวิกศาสตร์

ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่

ปัจจัยความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

๑. บทความไม่มีคุณภาพหรือไม่ผ่านเกณฑ์

 

๒. การตรวจสอบคำผิดไม่ดีพอ

 

 

๓. จนท.วางรูปเล่มขาดความรู้ในการออกแบบ

๔. หนังสือออกไม่ทันตามกำหนดเวลา

 

๕. การตรวจสอบคำผิดไม่ดีพอ

 

 

๖. หนังสือออกไม่ทันตามกำหนดเวลา

๑. บทความอาจจะไม่มีให้ตีพิมพ์

 

 

๒. อาจมีคำผิดในบทความ

 

 

๓. รูปเล่มไม่กระชัด ไม่สวยงาม

 

๔. กรพ.สบ.ทร.มีงานมาก จนพิมพ์ให้ไม่ทันเวลา

๕. อาจมีคำผิดในบทความ

 

 

๖. หนังสือส่งไม่ทันตามกำหนดเวลา

๑. บทความไม่มีคุณภาพหรือไม่ผ่านเกณฑ์

 

๒. การตรวจสอบคำผิดไม่ดีพอ

 

 

๓. จนท.วางรูปเล่มขาดความรู้ในการออกแบบ

๔. หนังสือออกไม่ทันตามกำหนดเวลา

 

๕. การตรวจสอบคำผิดไม่ดีพอ

 

 

๖. หนังสือออกไม่ทันตามกำหนดเวลา

๑. กำหนดแนวทางการเขียนบทความและเปิดโอกาสให้กับนักเขียนภายนอก

๒. ผู้ที่ตรวจคำผิดในปรู๊พแรก ต้องดำเนินการตรวจจนปรู๊ฟสุดท้าย

๓. กำหนดรูปแบบเป็นเทมเพลต

 

๔. ประสานใกล้ชิดกับ กรพ.สบ.ทร.

 

๕. ผู้ที่ตรวจคำผิดในปรู๊พแรก ต้องดำเนินการตรวจจนปรู๊ฟสุดท้าย

๖. ประสานใกล้ชิดกับ กรพ.สบ.ทร.

 

๓๐ ก.ค.๕๔

รอง ผอ.รนภ.ฯ

 

 

ผู้รับผิดชอบตรวจปรู๊ฟ

 

 

๓๐ พ.ค.๕๔

ร.ต.หญิง นิพัฒน์ ฯ

 

๓๐ พ.ค.๕๔

ผอ.รนภ.ฯ

 

ผู้รับผิดชอบตรวจปรู๊ฟ

 

 

๓๐ พ.ค.๕๔

ผอ.รนภ.ฯ

 

 


การงานปาฐกถา

ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ 

ปัจจัยความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๑. คัดเลือกชื่อเรื่อง

 

 

๒. เตรียมการ/ขออนุมัติจัดงาน

 

 

 

๓. จัดงาน

 

 

๔. รายงานผล

 

๑. เรื่องอาจจะไม่ได้รับความสนใจ

 

๒. การประสานงานอาจไม่ได้รับการสนับสนุนตามที่ต้องการ

 

๓. ผลลัพธ์ไม่ได้ตามเป้าประสงค์

 

๔. ไม่สามารถประเมินผลการปาฐกถาได้

 

 

๑. เรื่องต้องน่าสนใจและเป็นเรื่องในปัจจุบัน

๒. ต้องประสานงานตั้งแต่เนิน ๆ และเตรียมงบประมาณจ้างหน่วยงานภายนอก

๓. ผู้บรรยาย/ผู้ดำเนินรายการต้องมีความรู้จริง

๔. ต้องกำหนดรูปแบบการประเมินผลให้ชัดเจน เช่น แบบสอบถาม ประเมินจากการสังเกต เป็นต้น

 

๑. ควรมีการสอบถามสมาชิก

 

๒. จัดทำแผนงานและงบประมาณแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

 

๓. สรรหาผู้บรรยายและผู้ดำเนินการที่มีความรู้จริง

๔. กำหนดรูปแบบให้ชัดเจน

๑๕ พ.ค.๕๔

หน.แผนกส่งเสริมฯ

 

๓๐ พ.ค.๕๔

หน.แผนกส่งเสริมฯ

 

 

 

๑๕ พ.ค.๕๔

หน.แผนกส่งเสริมฯ

 

๑ ก.ค.๕๔

หน.แผนกส่งเสริมฯ

 

 

แบบฟอร์มรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

หน่วยงาน สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ 

การจัดการความเสี่ยง 

กำหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ

สถานะการดำเนินงาน *

วิธีการติดตาม

และปัญหาอุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* สถานะการดำเนินงาน   :

ê   = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

ü = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

X     = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

0       = อยู่ระหว่างดำเนินการ

คณะกรรมการราชนาวิกสภา

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด

 

รายนามคณะกรรมการราชนาวิกสภา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 

 

 
พลเรือโท เคารพ  แหลมคม
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ/นายกกรรมการ
 
   
     
 
พลเรือตรี พีระ  อดุลยาศักดิ์
รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ/รองนายกกรรมการ
 
     
พลเรือตรี วรพล  ทองปรีชา
ผู้อำนวยการสำนักงานสำนักงานวิจัยและ
พัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ
กรรมการ
     
พลเรือตรี ธนรักษ์  เอี่ยวสานุรักษ์
รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ
กรรมการ
     
พลเรือตรี ก้องเกียรติ  สัจวุฒิ
เจ้ากรมสารบรรณทหารเรือ
กรรมการ
     
พลเรือตรี สุพพัต  ยุทธวงศ์
ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ
กรรมการ
     
พลเรือตรี กิตติคุณ  นาคสุก
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กรรมการ
     
พลเรือตรี กตัญญู  ศรีตังนันท์
รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ กรรรมการ
     
พลเรือตรี ธีระยุทธ  นอบน้อมม
รองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ
กรรมการ
     
พลเรือตรี ทวี  ทองประยูร
รองเจ้ากรมอิเล็กทรอนิคส์ทหารเรือ กรรมการ
     
พลเรือตรี เอกสิทธิ์  รอดอยู่
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
กรรมการ
     
พลเรือตรี กิตติศักดิ์  บุณย์เพิ่ม
รองเจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ
กรรมการ
     
พลเรือตรี สนทยา  แสงบางมุด เจ้ากรมการเงินทหารเรือ กรรมการ
     
พลเรือตรี ไชยา  ภาตะนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ กรรมการ
     
นาวาเอก นฐพัฒน์  ซื่อมงคล
ผู้อำนวยการสำนักงานราชนาวิกสภา
กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
กรรมการและเลขานุการ
     
เรือเอก สุกิจ  พลัง
นายทหารฝ่ายการเงิน สำนักงานราชนาวิกสภา
กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
เหรัญญิก

 

 

   

ผู้ที่กำลังออนไลน์

มี 26 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

จำนวนผู้เข้าชมบทความ

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1421886
   

สถิติผู้เยี่ยมชม

830870
วันนี้วันนี้213
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้327
เดือนนี้เดือนนี้837
All_DaysAll_Days830870
   
© สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700 webmaster@rtni.org โทร.0-2475-4869

เข้าสู่ระบบ

   

สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   โทร.0-2475-4869