ปกนาวิกศาสตร์  

 • ปกเดือนสิงหาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2540.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2541.jpg
 • ปกเตือนสิงหาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2558.jpg
 • march_2556.jpg
 • january_2556.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2540.jpg
 • ปกเตือนกุมภาพันธ์_2542.jpg
 • flip_สิงหาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2559.jpg
 • ปกเตือนเมษายน_2542.jpg
 • ปกเตือนตุลาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2541.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2559.jpg
 • ปกเตือนกรกฎาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2540.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2557.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2540.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2540.jpg
 • ปกเตือนพฤศจิกายน_2542.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2559.jpg
 • flip_กรกฎาคม_2557.jpg
 • may_2556.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2557.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2541.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2541.jpg
 • ปกเตือนพฤษภาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2557.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2558.jpg
 • september_2556.jpg
 • June_2557.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2540.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2558.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2559.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2559.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2557.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2540.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2558.jpg
 • ปกเดิอนสิงหาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2558.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2558.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2557.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2558.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2541.jpg
 • ปกเตือนมิถุนายน_2542.jpg
 • ปกเตือนกันยายน_2542.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2541.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2559.jpg
 • ปกเดิอนมิถุนายน_2557.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2540.jpg
 • august_2556.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2541.jpg
 • february_2556.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2541.jpg
 • october_2556.jpg
 • ปกเตือนมีนาคม_2542.jpg
 • july_2556.jpg
 • ปกเตือนธันวาคม_2542.jpg
 • april_2557.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2558.jpg
 • ปกเตือนมกราคม_2542.jpg
   

การคัดเลือกบทความดีเด่นรางวัล “พลเรือเอก กวี สิงหะ” ในขั้นตอนที่ ๑

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
รายละเอียด

 

การคัดเลือกบทความดีเด่นรางวัล “พลเรือเอก กวี  สิงหะ” ในขั้นตอนที่ ๑

และรายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบทความ

--------------------------          

 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัล “พลเรือเอก กวี สิงหะ” ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
เมื่อ ๒๑ ต.ค.๕๘ โดยมี ผช.ผบ.ทร.เป็นประธานฯ ให้ทดลองใช้ระบบงานกำลังพล ทร. (HRMISS) คัดเลือกบทความในขั้นตอนที่ ๑ จำนวน ๕๒ เรื่อง เพื่อศึกษาข้อมูลความสนใจในการมีส่วนร่วมในการคัดเลือกบทความของสมาชิกนาวิกศาสตร์

การคัดเลือกบทความในขั้นตอนที่ ๑ มีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

        ๑. สมาชิกฯ อ่านและพิจารณาคัดเลือกบทความ โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณา ๖ หัวข้อ ดังนี้

    ๑.๑ ตรงตามวัตถุประสงค์ของนาวิกศาสตร์ (น้ำหนัก ๑)  หมายถึง เป็นบทความที่ส่งเสริมการศึกษา เผยแพร่วิชาการ ข่าวสารทหารเรือทั้งในและนอกประเทศ ตลอดจนวิทยาการอื่น ๆ ทั่วไป แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นระหว่างสมาชิกราชนาวิกสภา รวมทั้งเป็นบทความที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือกับประชาชน

    ๑.๒ สำนวนโวหาร (น้ำหนัก ๑)

                   สำนวนโวหาร หมายถึง ถ้อยคำที่เรียบเรียงเป็นอย่างดี  มีวิธีการ มีชั้นเชิงและมีศิลปะ มีลักษณะเฉพาะตัว  มีความหมายเป็นนัยแฝงอยู่ กินความกว้าง หรือลึกซึ้ง ใช้คำที่ไพเราะคมคาย สละสลวย ต้องอาศัย
การตีความจึงจะเข้าใจ สามารถสื่อให้ผู้รับสารรับสารได้อย่างแจ่มแจ้ง ชัดเจนและลึกซึ้ง รับสารได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร การใช้สำนวนที่ถูกต้องเหมาะสมจะช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถ
สื่อความหมาย ได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง และรวดเร็ว

    ๑.๓ มีข้อคิดและความคิดริเริ่มที่ดี (น้ำหนัก ๓)

          โดยทั่วไปแล้วบทความที่นำเสนอควรมีการสอดแทรกข้อคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ ที่เป็นความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ที่ดี                

    ๑.๔ มีคุณค่า (Value) (น้ำหนัก ๒)  เป็นการประเมินคุณค่าของบทความ โดยต้องคำนึงถึงจุดมุ่งหมายและเนื้อหาสาระที่ให้ความรู้ หรือความคิดเห็นที่เป็นธรรมและเป็นเหตุเป็นผล โดยนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง และมีหลักฐานอ้างอิงที่เชื่อถือได้

    ๑.๕ มีประโยชน์ (Useful) (น้ำหนัก ๒)

          “ประโยชน์ หมายถึง สิ่งที่มีผลใช้ได้ดีสมกับที่คิดมุ่งหมายไว้, ผลที่ได้ตามต้องการ, สิ่งที่เป็นผลดีหรือเป็นคุณ เช่น ประโยชน์ของการศึกษา  ประโยชน์ของโรงเรียน” (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒)

          จากการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทิ่สมควรได้รับรางวัล “พลเรือเอก กวี สิงหะ”
ที่ผ่านมายังไม่มีการขยายความให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน แต่มีผู้เสนอความเห็น โดยยกตัวอย่างบทความที่ผู้เขียนแทรกความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะลงไป และ ทร.สามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ได้ ก็ถือว่าเป็นบทความที่มีประโยชน์  บทความบางเรื่องมีคุณค่าพอสมควร แต่ ทร .ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ บทความนั้นจึงไม่มีประโยชน์     

- ๒ -

 

    ๑.๖ มีความน่าอ่าน (น้ำหนัก ๑)  

          ความน่าอ่าน  (attractiveness) พิจารณาจากเนื้อหาบทความดึงดูดใจผู้อ่านให้เกิดความต้องการติดตามอ่านบทความจนจบ 

 

๒. คัดเลือกบทความทั้งหมด ๕๒ เรื่อง โดยเรียงลำดับจากเรื่องที่เห็นว่าสมควรได้รับรางวัลฯ มากที่สุด
เป็นลำดับที่ ๑  ลงไปจนถึงเรื่องที่สมควรได้รับรางวัลฯ น้อยที่สุด เป็นลำดับที่ ๕๒ โดยระบุเป็นตัวเลขลำดับที่ตามลำดับ

 

คัดเลือกบทความทั้งหมด ๕๒ เรื่อง

 

---------------------------

   

ผู้ที่กำลังออนไลน์

มี 9 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

จำนวนผู้เข้าชมบทความ

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1406904
   

สถิติผู้เยี่ยมชม

823844
วันนี้วันนี้65
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้156
เดือนนี้เดือนนี้865
All_DaysAll_Days823844
   
© สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700 webmaster@rtni.org โทร.0-2475-4869

เข้าสู่ระบบ

   

สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   โทร.0-2475-4869