การคัดเลือกบทความดีเด่นรางวัล “พลเรือเอก กวี สิงหะ” ในขั้นตอนที่ ๑

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
รายละเอียด
หมวดหลัก: เว็บเพจ
สร้างเมื่อ วันพฤหัสบดี, 19 พฤศจิกายน 2558 14:47
อัพเดตล่าสุดเมือ วันพฤหัสบดี, 19 พฤศจิกายน 2558 15:58
เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 19 พฤศจิกายน 2558 14:47
เขียนโดย Webmaster
ฮิต: 14007

 

การคัดเลือกบทความดีเด่นรางวัล “พลเรือเอก กวี  สิงหะ” ในขั้นตอนที่ ๑

และรายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบทความ

--------------------------          

 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัล “พลเรือเอก กวี สิงหะ” ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
เมื่อ ๒๑ ต.ค.๕๘ โดยมี ผช.ผบ.ทร.เป็นประธานฯ ให้ทดลองใช้ระบบงานกำลังพล ทร. (HRMISS) คัดเลือกบทความในขั้นตอนที่ ๑ จำนวน ๕๒ เรื่อง เพื่อศึกษาข้อมูลความสนใจในการมีส่วนร่วมในการคัดเลือกบทความของสมาชิกนาวิกศาสตร์

การคัดเลือกบทความในขั้นตอนที่ ๑ มีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

        ๑. สมาชิกฯ อ่านและพิจารณาคัดเลือกบทความ โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณา ๖ หัวข้อ ดังนี้

    ๑.๑ ตรงตามวัตถุประสงค์ของนาวิกศาสตร์ (น้ำหนัก ๑)  หมายถึง เป็นบทความที่ส่งเสริมการศึกษา เผยแพร่วิชาการ ข่าวสารทหารเรือทั้งในและนอกประเทศ ตลอดจนวิทยาการอื่น ๆ ทั่วไป แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นระหว่างสมาชิกราชนาวิกสภา รวมทั้งเป็นบทความที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือกับประชาชน

    ๑.๒ สำนวนโวหาร (น้ำหนัก ๑)

                   สำนวนโวหาร หมายถึง ถ้อยคำที่เรียบเรียงเป็นอย่างดี  มีวิธีการ มีชั้นเชิงและมีศิลปะ มีลักษณะเฉพาะตัว  มีความหมายเป็นนัยแฝงอยู่ กินความกว้าง หรือลึกซึ้ง ใช้คำที่ไพเราะคมคาย สละสลวย ต้องอาศัย
การตีความจึงจะเข้าใจ สามารถสื่อให้ผู้รับสารรับสารได้อย่างแจ่มแจ้ง ชัดเจนและลึกซึ้ง รับสารได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร การใช้สำนวนที่ถูกต้องเหมาะสมจะช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถ
สื่อความหมาย ได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง และรวดเร็ว

    ๑.๓ มีข้อคิดและความคิดริเริ่มที่ดี (น้ำหนัก ๓)

          โดยทั่วไปแล้วบทความที่นำเสนอควรมีการสอดแทรกข้อคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ ที่เป็นความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ที่ดี                

    ๑.๔ มีคุณค่า (Value) (น้ำหนัก ๒)  เป็นการประเมินคุณค่าของบทความ โดยต้องคำนึงถึงจุดมุ่งหมายและเนื้อหาสาระที่ให้ความรู้ หรือความคิดเห็นที่เป็นธรรมและเป็นเหตุเป็นผล โดยนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง และมีหลักฐานอ้างอิงที่เชื่อถือได้

    ๑.๕ มีประโยชน์ (Useful) (น้ำหนัก ๒)

          “ประโยชน์ หมายถึง สิ่งที่มีผลใช้ได้ดีสมกับที่คิดมุ่งหมายไว้, ผลที่ได้ตามต้องการ, สิ่งที่เป็นผลดีหรือเป็นคุณ เช่น ประโยชน์ของการศึกษา  ประโยชน์ของโรงเรียน” (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒)

          จากการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทิ่สมควรได้รับรางวัล “พลเรือเอก กวี สิงหะ”
ที่ผ่านมายังไม่มีการขยายความให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน แต่มีผู้เสนอความเห็น โดยยกตัวอย่างบทความที่ผู้เขียนแทรกความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะลงไป และ ทร.สามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ได้ ก็ถือว่าเป็นบทความที่มีประโยชน์  บทความบางเรื่องมีคุณค่าพอสมควร แต่ ทร .ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ บทความนั้นจึงไม่มีประโยชน์     

- ๒ -

 

    ๑.๖ มีความน่าอ่าน (น้ำหนัก ๑)  

          ความน่าอ่าน  (attractiveness) พิจารณาจากเนื้อหาบทความดึงดูดใจผู้อ่านให้เกิดความต้องการติดตามอ่านบทความจนจบ 

 

๒. คัดเลือกบทความทั้งหมด ๕๒ เรื่อง โดยเรียงลำดับจากเรื่องที่เห็นว่าสมควรได้รับรางวัลฯ มากที่สุด
เป็นลำดับที่ ๑  ลงไปจนถึงเรื่องที่สมควรได้รับรางวัลฯ น้อยที่สุด เป็นลำดับที่ ๕๒ โดยระบุเป็นตัวเลขลำดับที่ตามลำดับ

 

คัดเลือกบทความทั้งหมด ๕๒ เรื่อง

 

---------------------------