ปกนาวิกศาสตร์  

 • ปกเดือนมกราคม_2557.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2559.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2541.jpg
 • ปกเตือนธันวาคม_2542.jpg
 • ปกเตือนเมษายน_2542.jpg
 • ปกเตือนพฤศจิกายน_2542.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2557.jpg
 • july_2556.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2557.jpg
 • january_2556.jpg
 • ปกเตือนพฤษภาคม_2542.jpg
 • ปกเตือนมีนาคม_2542.jpg
 • ปกเดิอนมิถุนายน_2557.jpg
 • ปกเตือนมิถุนายน_2542.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2557.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2558.jpg
 • february_2556.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2541.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2558.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2559.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2541.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2540.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2540.jpg
 • march_2556.jpg
 • may_2556.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2558.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2541.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2540.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2557.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2557.jpg
 • ปกเตือนตุลาคม_2542.jpg
 • april_2557.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2559.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2557.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2559.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2540.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2558.jpg
 • flip_กรกฎาคม_2557.jpg
 • september_2556.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2558.jpg
 • ปกเตือนกุมภาพันธ์_2542.jpg
 • october_2556.jpg
 • June_2557.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2558.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2558.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2540.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2559.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2541.jpg
 • ปกเตือนกรกฎาคม_2542.jpg
 • ปกเตือนมกราคม_2542.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2540.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2557.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2559.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2541.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2557.jpg
 • flip_สิงหาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2541.jpg
 • ปกเดิอนสิงหาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2541.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2558.jpg
 • august_2556.jpg
 • ปกเตือนสิงหาคม_2542.jpg
 • ปกเตือนกันยายน_2542.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2558.jpg
   

ตารางการบริหารความเสี่ยง

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
รายละเอียด

ตารางการบริหารความเสี่ยง

17_anchor_andchain_L_BAR18_anchor_andchain_R_BAR

ตารางที่ 1 การกำหนดวัตถุประสงค์ของงานตามพันธกิจของหน่วย และวัตถุประสงค์ของขั้นตอนหลัก

งาน 

วัตถุประสงค์ของงาน 

ขั้นตอนหลัก 

วัตถุประสงค์ของขั้นตอนหลัก

การจัดทำนิตยสารนาวิกศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อส่งเสริมการศึกษาเผยแพร่ความรู้ระหว่าง

มวลสมาชิก

 

๑. รับและจัดทำบทความ

 

๒. ตรวจสอบแก้ไขคำ

 

๓. จัดวางรูปเล่มหนังสือ

 

๔. จัดส่งไปพิมพ์ที่ กรพ.สบ.ทร.

 

๕. ตรวจสอบความถูกต้องครั้งสุดท้าย

 

๖. จัดส่งให้กับมวลสมาชิก

 

๑ . เพื่อได้บทความที่จะนำลง

 

๒. เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง

 

๓. เพื่อให้ได้ร่างของหนังสือ

 

๔. เพื่อดำเนินการจัดพิมพ์

 

 

๕. เพื่อความถูกต้องก่อนสั่งพิมพ์

 

๖. เพื่อให้สมาชิกได้รับหนังสือ

การจัดงานปาฐกถา

เพื่อเผยแพร่วิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก

 

 

 

 

 

๑. คัดเลือกชื่อเรื่อง

 

๒. เตรียมการ/ขออนุมัติจัดงาน

 

๓. จัดงาน

 

๔. รายงานผล

 

๑ . เพื่อได้เรื่องปาฐกถา

 

๒. เพื่อเตรียมความพร้อมและอนุมัติให้จัดงาน

 

๓. เพื่อได้การปาฐกถา

 

๔. เพื่อการติดตามประเมินผล

 

ตารางที่ 2 การระบุความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง

การจัดทำนิตยสารนาวิกศาสตร์

ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงค์ของขั้นตอน 

ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง 

๑. รับและจัดทำบทความ

 

๒. ตรวจสอบแก้ไขคำ

 

๓. จัดว่างรูปเล่มหนังสือ

 

๔. จัดส่งไปพิมพ์ที่ กรพ.สบ.ทร.

 

๕. ตรวจสอบความถูกต้องครั้งสุดท้าย

 

๖. จัดส่งให้กับมวลสมาชิก

 

๑ . เพื่อได้บทความที่จะนำลง

 

๒. เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง

 

๓. เพื่อให้ได้ร่างของหนังสือ

 

๔. เพื่อดำเนินการจัดพิมพ์

 

 

๕. เพื่อความถูกต้องก่อนสั่งพิมพ์

 

๖. เพื่อให้สมาชิกได้รับหนังสือ

๑. บทความอาจจะไม่มีให้ตีพิมพ์

๒. อาจมีคำผิดในบทความ

 

๓. รูปเล่มไม่กระชัด ไม่สวยงาม

๔. กรพ.สบ.ทร.มีงานมาก จนพิมพ์ให้ไม่ทันเวลา

 

๕. อาจมีคำผิดในบทความ

 

 

๖. หนังสือส่งไม่ทันตามกำหนดเวลา

๑. บทความไม่มีคุณภาพหรือไม่ผ่านเกณฑ์

๒. การตรวจสอบคำผิดไม่ดีพอ

 

๓. จนท.วางรูปเล่มขาดความรู้ในการออกแบบ

๔. หนังสือออกไม่ทันตามกำหนดเวลา

 

๕. การตรวจสอบคำผิดไม่ดีพอ

 

 

๖. หนังสือออกไม่ทันตามกำหนดเวลา

การงานปาฐกถา

ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงค์ของขั้นตอน 

ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง 

๑. คัดเลือกชื่อเรื่อง

 

๒. เตรียมการ/ขออนุมัติจัดงาน

 

 

๓. จัดงาน

 

๔. รายงานผล

๑ . เพื่อได้เรื่องปาฐกถา

 

๒. เพื่อเตรียมความพร้อมและอนุมัติให้จัดงาน

 

๓. เพื่อได้การปาฐกถา

 

๔. เพื่อการติดตามประเมินผล

 

๑. เรื่องอาจจะไม่ได้รับความสนใจ

๒. การประสานงานอาจไม่ได้รับการสนับสนุนตามที่ต้องการ

 

๓. ผลลัพธ์ไม่ได้ตามเป้าประสงค์

๔. ไม่สามารถประเมินผลการปาฐกถาได้

 

 

๑. เรื่องต้องน่าสนใจและเป็นเรื่องในปัจจุบัน

๒. ต้องประสานงานตั้งแต่เนิน ๆ และเตรียมงบประมาณจ้างหน่วยงานภายนอก

๓. เรื่อง/ผู้บรรยาย/ผู้ดำเนินรายการต้องมีความรู้จริง

๔. ต้องกำหนดรูปแบบการประเมินผลให้ชัดเจน เช่น แบบสอบถาม ประเมินจากการสังเกต เป็นต้น

 

ตารางที่ 3 การประเมินความเสี่ยง

การจัดทำนิตยสารนาวิกศาสตร์

ขั้นตอนหลัก 

 

วัตถุประสงค์ของขั้นตอน

ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง

โอกาส 

ผล 

กระทบ 

ระดับ  

ความเสี่ยง 

ลำดับ  

ความเสี่ยง 

๑. รับและจัดทำบทความ

 

๒. ตรวจสอบแก้ไขคำ

 

๓. จัดวางรูปเล่มหนังสือ

 

๔. จัดส่งไปพิมพ์ที่ กรพ.สบ.ทร.

 

๕. ตรวจสอบความถูกต้องครั้งสุดท้าย

 

๖. จัดส่งให้กับมวลสมาชิก

 

 

๑ . เพื่อได้บทความที่จะนำลง

 

๒. เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง

 

๓. เพื่อให้ได้ร่างของหนังสือ

 

๔. เพื่อดำเนินการจัดพิมพ์

 

๕. เพื่อความถูกต้องก่อนสั่งพิมพ์

 

๖. เพื่อให้สมาชิกได้รับหนังสือ

 

๑. บทความอาจจะไม่มีให้ตีพิมพ์

 

๒. อาจมีคำผิดในบทความ

 

๓. รูปเล่มไม่กระชัด ไม่สวยงาม

 

๔. กรพ.สบ.ทร.มีงานมาก จนพิมพ์ให้ไม่ทันเวลา

๕. อาจมีคำผิดในบทความ

 

 

๖. หนังสือส่งไม่ทันตามกำหนดเวลา

๑. บทความไม่มีคุณภาพหรือไม่ผ่านเกณฑ์

๒. การตรวจสอบคำผิดไม่ดีพอ

 

๓. จนท.วางรูปเล่มขาดความรู้ในการออกแบบ

๔. หนังสือออกไม่ทันตามกำหนดเวลา

 

๕. การตรวจสอบคำผิดไม่ดีพอ

 

 

๖. หนังสือออกไม่ทันตามกำหนดเวลา

1

 

 

3

 

 

2

 

 

1

 

 

2

 

 

 

1

3

 

 

1

 

 

2

 

 

4

 

 

1

 

 

 

3

มาก

 

 

น้อย

 

 

ปานกลาง

 

มาก

 

 

น้อย

 

 

 

มาก

3

 

 

4

 

 

2

 

 

1

 

 

5

 

 

 

2

  การงานปาฐกถา

ขั้นตอนหลัก 

 

วัตถุประสงค์ของขั้นตอน

ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง

โอกาส 

ผล 

กระทบ 

ระดับ  

ความเสี่ยง 

ลำดับ  

ความเสี่ยง 

๑. คัดเลือกชื่อเรื่อง

 

๒. เตรียมการ/ขออนุมัติจัดงาน

 

 

 

 

๓. จัดงาน

 

 

๔. รายงานผล

 

๑ . เพื่อได้เรื่องปาฐกถา

 

๒. เพื่อเตรียมความพร้อมและอนุมัติให้จัดงาน

 

 

 

๓. เพื่อได้การปาฐกถา

 

๔. เพื่อการติดตามประเมินผล

 

๑. เรื่องอาจจะไม่ได้รับความสนใจ

 

๒. การประสานงานอาจไม่ได้รับการสนับสนุนตามที่ต้องการ

 

๓. ผลลัพธ์ไม่ได้ตามเป้าประสงค์

 

๔. ไม่สามารถประเมินผลการปาฐกถาได้

 

 

๑. เรื่องต้องน่าสนใจและเป็นเรื่องในปัจจุบัน

๒. ต้องประสานงานตั้งแต่เนิน ๆ และเตรียมงบประมาณจ้างหน่วยงานภายนอก

 

๓. ผู้บรรยาย/ผู้ดำเนินรายการต้องมีความรู้จริง

๔. ต้องกำหนดรูปแบบการประเมินผลให้ชัดเจน เช่น แบบสอบถาม ประเมินจากการสังเกต เป็นต้น

 

3

 

 

3

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

3

 

 

1

 

 

 

 

 

4

 

 

1

 

 

 

 

มาก

 

 

น้อย

 

 

 

 

 

มาก

 

 

น้อย

2

 

 

3

 

 

 

 

 

1

 

 

4

 

ตารางที่ 4 การประเมินมาตรการควบคุม

การจัดทำนิตยสารนาวิกศาสตร์

ขั้นตอนหลัก / ปัจจัยเสี่ยง

(1) 

การควบคุมที่ควรจะมี

(2)

การควบคุมที่มีอยู่แล้ว 

(3)

ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ 

(4)

๑. บทความไม่มีคุณภาพหรือไม่ผ่านเกณฑ์

 

๒. การตรวจสอบคำผิดไม่ดีพอ

 

๓. จนท.วางรูปเล่มขาดความรู้ในการออกแบบ

๔. หนังสือออกไม่ทันตามกำหนดเวลา

 

๕. การตรวจสอบคำผิดไม่ดีพอ

 

๖. หนังสือออกไม่ทันตามกำหนดเวลา

๑. กำหนดแนวทางการเขียนบทความและเปิดโอกาสให้กับนักเขียนภายนอก

๒. ผู้ที่ตรวจคำผิดในปรู๊พแรก ต้องดำเนินการตรวจจนปรู๊ฟสุดท้าย

๓. กำหนดรูปแบบเป็นเทมเพลต

 

๔. ประสานใกล้ชิดกับ กรพ.สบ.ทร.

 

๕. ผู้ที่ตรวจคำผิดในปรู๊พแรก ต้องดำเนินการตรวจจนปรู๊ฟสุดท้าย

๖. ประสานใกล้ชิดกับ กรพ.สบ.ทร.

 

?

 

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

?

 

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (3)

P =   มี               Î = ไม่มี             ?   = มีแต่ไม่สมบูรณ์

เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (4)  

P =   ได้ผลตามที่คาดหมาย           Î =   ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย               ?   =  ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

การงานปาฐกถา 

ขั้นตอนหลัก / ปัจจัยเสี่ยง

(1) 

การควบคุมที่ควรจะมี

(2)

การควบคุมที่มีอยู่แล้ว 

(3)

ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ 

(4)

๑. เรื่องต้องน่าสนใจและเป็นเรื่องในปัจจุบัน

๒. ต้องประสานงานตั้งแต่เนิน ๆ และเตรียมงบประมาณจ้างหน่วยงานภายนอก

๓. ผู้บรรยาย/ผู้ดำเนินรายการต้องมีความรู้จริง

 

๔. ต้องกำหนดรูปแบบการประเมินผลให้ชัดเจน เช่น แบบสอบถาม ประเมินจากการสังเกต เป็นต้น

 

๑. ควรมีการสอบถามสมาชิก

 

๒. จัดทำแผนงานและงบประมาณแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

 

๓. สรรหาผู้บรรยายและผู้ดำเนินการที่มีความรู้จริง

 

๔. กำหนดรูปแบบให้ชัดเจน

?

 

?

 

 

?

 

 

?

?

 

?

 

 

?

 

 

?

เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (3)

P =   มี               Î = ไม่มี             ?   = มีแต่ไม่สมบูรณ์

เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (4)  

P =   ได้ผลตามที่คาดหมาย           Î =   ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย               ?   =  ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

 

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

หน่วยงาน สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

การจัดทำนิตยสารนาวิกศาสตร์

ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่

ปัจจัยความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

๑. บทความไม่มีคุณภาพหรือไม่ผ่านเกณฑ์

 

๒. การตรวจสอบคำผิดไม่ดีพอ

 

 

๓. จนท.วางรูปเล่มขาดความรู้ในการออกแบบ

๔. หนังสือออกไม่ทันตามกำหนดเวลา

 

๕. การตรวจสอบคำผิดไม่ดีพอ

 

 

๖. หนังสือออกไม่ทันตามกำหนดเวลา

๑. บทความอาจจะไม่มีให้ตีพิมพ์

 

 

๒. อาจมีคำผิดในบทความ

 

 

๓. รูปเล่มไม่กระชัด ไม่สวยงาม

 

๔. กรพ.สบ.ทร.มีงานมาก จนพิมพ์ให้ไม่ทันเวลา

๕. อาจมีคำผิดในบทความ

 

 

๖. หนังสือส่งไม่ทันตามกำหนดเวลา

๑. บทความไม่มีคุณภาพหรือไม่ผ่านเกณฑ์

 

๒. การตรวจสอบคำผิดไม่ดีพอ

 

 

๓. จนท.วางรูปเล่มขาดความรู้ในการออกแบบ

๔. หนังสือออกไม่ทันตามกำหนดเวลา

 

๕. การตรวจสอบคำผิดไม่ดีพอ

 

 

๖. หนังสือออกไม่ทันตามกำหนดเวลา

๑. กำหนดแนวทางการเขียนบทความและเปิดโอกาสให้กับนักเขียนภายนอก

๒. ผู้ที่ตรวจคำผิดในปรู๊พแรก ต้องดำเนินการตรวจจนปรู๊ฟสุดท้าย

๓. กำหนดรูปแบบเป็นเทมเพลต

 

๔. ประสานใกล้ชิดกับ กรพ.สบ.ทร.

 

๕. ผู้ที่ตรวจคำผิดในปรู๊พแรก ต้องดำเนินการตรวจจนปรู๊ฟสุดท้าย

๖. ประสานใกล้ชิดกับ กรพ.สบ.ทร.

 

๓๐ ก.ค.๕๔

รอง ผอ.รนภ.ฯ

 

 

ผู้รับผิดชอบตรวจปรู๊ฟ

 

 

๓๐ พ.ค.๕๔

ร.ต.หญิง นิพัฒน์ ฯ

 

๓๐ พ.ค.๕๔

ผอ.รนภ.ฯ

 

ผู้รับผิดชอบตรวจปรู๊ฟ

 

 

๓๐ พ.ค.๕๔

ผอ.รนภ.ฯ

 

 


การงานปาฐกถา

ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ 

ปัจจัยความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๑. คัดเลือกชื่อเรื่อง

 

 

๒. เตรียมการ/ขออนุมัติจัดงาน

 

 

 

๓. จัดงาน

 

 

๔. รายงานผล

 

๑. เรื่องอาจจะไม่ได้รับความสนใจ

 

๒. การประสานงานอาจไม่ได้รับการสนับสนุนตามที่ต้องการ

 

๓. ผลลัพธ์ไม่ได้ตามเป้าประสงค์

 

๔. ไม่สามารถประเมินผลการปาฐกถาได้

 

 

๑. เรื่องต้องน่าสนใจและเป็นเรื่องในปัจจุบัน

๒. ต้องประสานงานตั้งแต่เนิน ๆ และเตรียมงบประมาณจ้างหน่วยงานภายนอก

๓. ผู้บรรยาย/ผู้ดำเนินรายการต้องมีความรู้จริง

๔. ต้องกำหนดรูปแบบการประเมินผลให้ชัดเจน เช่น แบบสอบถาม ประเมินจากการสังเกต เป็นต้น

 

๑. ควรมีการสอบถามสมาชิก

 

๒. จัดทำแผนงานและงบประมาณแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

 

๓. สรรหาผู้บรรยายและผู้ดำเนินการที่มีความรู้จริง

๔. กำหนดรูปแบบให้ชัดเจน

๑๕ พ.ค.๕๔

หน.แผนกส่งเสริมฯ

 

๓๐ พ.ค.๕๔

หน.แผนกส่งเสริมฯ

 

 

 

๑๕ พ.ค.๕๔

หน.แผนกส่งเสริมฯ

 

๑ ก.ค.๕๔

หน.แผนกส่งเสริมฯ

 

 

แบบฟอร์มรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

หน่วยงาน สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ 

การจัดการความเสี่ยง 

กำหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ

สถานะการดำเนินงาน *

วิธีการติดตาม

และปัญหาอุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* สถานะการดำเนินงาน   :

ê   = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

ü = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

X     = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

0       = อยู่ระหว่างดำเนินการ

   

ผู้ที่กำลังออนไลน์

มี 19 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

จำนวนผู้เข้าชมบทความ

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1577144
   

สถิติผู้เยี่ยมชม

950273
วันนี้วันนี้171
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้273
เดือนนี้เดือนนี้6492
All_DaysAll_Days950273
   
© สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700 webmaster@rtni.org โทร.0-2475-4869

เข้าสู่ระบบ

   

สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   โทร.0-2475-4869