ปกนาวิกศาสตร์  

 • ปกเดือนเมษายน_2540.jpg
 • ปกเตือนตุลาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2541.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2541.jpg
 • ปกเตือนมิถุนายน_2542.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2541.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2558.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2541.jpg
 • ปกเตือนสิงหาคม_2542.jpg
 • october_2556.jpg
 • flip_สิงหาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2540.jpg
 • ปกเตือนกุมภาพันธ์_2542.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2540.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2557.jpg
 • ปกเตือนพฤศจิกายน_2542.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2540.jpg
 • february_2556.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2558.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2558.jpg
 • ปกเตือนพฤษภาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2558.jpg
 • march_2556.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2557.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2559.jpg
 • June_2557.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2558.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2541.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2541.jpg
 • july_2556.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2559.jpg
 • ปกเตือนธันวาคม_2542.jpg
 • september_2556.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2540.jpg
 • flip_กรกฎาคม_2557.jpg
 • ปกเตือนมีนาคม_2542.jpg
 • april_2557.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2558.jpg
 • ปกเตือนกรกฎาคม_2542.jpg
 • ปกเตือนเมษายน_2542.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2558.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2558.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2540.jpg
 • ปกเดิอนสิงหาคม_2557.jpg
 • january_2556.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2559.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2557.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2540.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2540.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2559.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2541.jpg
 • ปกเตือนมกราคม_2542.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2557.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2557.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2558.jpg
 • ปกเดิอนมิถุนายน_2557.jpg
 • may_2556.jpg
 • august_2556.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2559.jpg
 • ปกเตือนกันยายน_2542.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2559.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2557.jpg
   

แผนที่ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์

แผนที่ยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖

สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

๑. วิสัยทัศน์

สำำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (สนง.รนภ.บก.ยศ.ทร.) กำหนดวิสัยทัศน์ว่า

"สนง.รนภ.บก.ยศ.ทร. จะเป็นหน่วยงานที่ผลิตนิตยสารนาวิกศาสตร์ที่มีคุณภาพเทียบเท่านิตยสารแบบเดียวกันของเหล่าทัพอื่น"

 

๒. พันธกิจ

- ผลิตนิตยสารนาวิกศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการศึกษา และเผยแพร่วิชาการแก่นายทหาร

- จัดงานปาฐกถาเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นายทหารได้พบปะปราศรัย แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน

 

๓. เป้าประสงค์

- นิตยสารนาวิกศาสตร์ได้คุณภาพเทียบเท่านิตยสารใกล้เคียงของเหล่าทัพอื่น

- การปาฐกถาประจำปี ได้รับการตอบรับในทางที่ดีจากมวลหมู่สมาชิก

 

๔. วัตถุประสงค์

- เพื่อให้นิตยสารนาวิกศาสตร์ สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา และเผยแพร่วิชาการแก่นายทหาร

- เพื่อให้การปาฐกถาประจำปี เป็นงานที่นายทหารได้พบปะปราศรัย แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน

 

๕. แผนที่ยุทธศาสตร์

สนง.รนภ.บก.ยศ.ทร. ได้ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์กลยุทธ์หลัก ที่มาของวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของ สนง.รนภ.บก.ยศ.ทร.

และทำการศึกษาแผนที่ยุทธศาสตร์ของ ทร. และ ยศ.ทร.

 

๖. ยุทธศาสตร์

สามารถกำหนดเป็นยุทธศาสตร์หลักได้ ดังนี้
 
๖.๑ ยุทธศาสตร์ดำเนินงานเชิงรุก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการจัดผลิตบทความของนาวิกศาสตร์
สามารถออกไปผลิตบทความนอกสถานที่ และสามารถสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ของ ทร. ในการผลิต
บทความ ตลอดจนการดำเนินงานเชิงรุกอื่น ๆ ที่จะช่วยให้การดำเนินงานของนิตยสารนาวิกศาสตร์มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น

๖.๒ ยุทธศาสตร์ปรับปรุงการดำเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและออกข้อกำหนดแนวทางการเขียนบทความ
และการจ้างหน่วยงานมืออาชีพสนับสนุนการทำงานที่เกินขีดความสามารถในการทำของกำลังพล

๖.๓ ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ สนง.รนภ.บก.ยศ.ทร. มีระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์
สนับสนุนการปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการทำนิตยสารนาวิกศาสตร์
ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อรองรับการทำงานในอนาคต

๖.๔ ยุทธศาสตร์พัฒนากำลังพลรองรับการทำงาน โดยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลสามารถทำงานทดแทนกันได้
และมีฐานข้อมูลด้านกำลังพลให้ตรงตามสมรรถนะ ตลอดจนกำลังพลที่มีความรู้ความสามารถในการผลิตนิตยสารนาวิกศาสตร์

 

๗. กลยุทธ์

จากยุทธศาสตร์ สนง.รนภ.บก.ยศ.ทร. สามารถดำเนินการกำหนดกลยุทธ์ได้ ดังนี้

๗.๑ ยุทธศาสตร์ดำเนินงานเชิงรุก ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์

 - SO1 จัดชุดเคลื่อนที่ทำบทความหรือสกู๊ปข่าวนอกสถานที่
 - SO2 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงนาวิกศาสตร์
 - WT3 จัดทำแบบสอบถามความต้องการปรับปรุงนาวิกศาสตร์และหัวข้อปาฐกถา


๗.๒ ยุทธศาสตร์ปรับปรุงการดำเนินงาน ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์

 - ST1 ปรับแนวทางการเขียนบทความ
 - WO3 ออกข้อกำหนดแนวทางการเขียนบทความ
 - WT1 จ้างบริษัทฯภายนอก สนับสนุนการทำนาวิกศาสตร์ให้ทันสมัย น่าอ่าน
 - WT2 จัดหาหนังสือนิตยสารสนับสนุนกองบรรณาธิการ ฯ
 - ST3 ประชาสัมพันธ์ให้กำลังพลทราบถึงการปาฐกถา

๗.๓  ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์

 - ST2 จัดหาระบบสารสนเทศและอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน
 - WO2 ปรับปรุงระบบสารสนเทศสนับสนุนการทำนาวิกศาสตร์

๗.๔  ยุทธศาสตร์พัฒนากำลังพลรองรับการทำงาน ประกอบด้วย ๑ กลยุทธ์ 

 - WO1 การส่งกำลังพลเข้ารับการศึกษาอบรมโปรแกรมทำวารสาร

 

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศค่านิยมร่วม ของ สน.รนภ.ยศ.ทร. เขียนโดย editor 5306
ค่านิยมร่วม (Core Value) เขียนโดย editor 5183
   

ผู้ที่กำลังออนไลน์

มี 16 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

จำนวนผู้เข้าชมบทความ

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1577160
   

สถิติผู้เยี่ยมชม

950280
วันนี้วันนี้178
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้273
เดือนนี้เดือนนี้6499
All_DaysAll_Days950280
   
© สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700 webmaster@rtni.org โทร.0-2475-4869

เข้าสู่ระบบ

   

สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   โทร.0-2475-4869